Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej

Aktualności

25 lutego A.d. 2024

Dominica iI in Quadragesima

(II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU) – 1 kl., szaty fioletowe

Msza święta śpiewana ŚWIDNICY o godz. 18.00

18 lutego A.d. 2023

Dominica i in Quadragesima

(I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU) – 1 kl., szaty fioletowe

Msza święta śpiewana w WAŁBRZYCHU o godz. 16.00

OKAZJE DO UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO W WIELKIM POŚCIE

 

„ODPUST jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości”.
KKK 1472 Aby zrozumieć tę naukę i praktykę Kościoła, trzeba zobaczyć, że grzech ma podwójny skutek. Grzech ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się „karą wieczną” za grzech. Każdy grzech, nawet powszedni, powoduje ponadto nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, które wymaga oczyszczenia, albo na ziemi, albo po śmierci, w stanie nazywanym czyśćcem. Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co nazywamy „karą doczesną” za grzech. Obydwie kary nie mogą być traktowane jako rodzaj zemsty, którą Bóg stosuje od zewnątrz, ponieważ wypływają one jakby z samej natury grzechu. Nawrócenie, które pochodzi z żarliwej miłości, może doprowadzić do całkowitego oczyszczenia grzesznika, tak że nie pozostaje już żadna kara do odpokutowania.
KKK 1473 Przebaczenie grzechu i przywrócenie komunii z Bogiem pociągają za sobą odpuszczenie wiecznej kary za grzech. Pozostają jednak kary doczesne. Chrześcijanin powinien starać się, znosząc cierpliwie cierpienia i różnego rodzaju próby, a w końcu godząc się spokojnie na śmierć, przyjmować jako łaskę doczesne kary za grzech. Powinien starać się przez dzieła miłosierdzia i miłości, a także przez modlitwę i różne praktyki pokutne uwolnić się całkowicie od „starego człowieka” i „przyoblec człowieka nowego”.
KPK kan. 996 – § 1. Tylko ten jest zdolny do uzyskania odpustu, kto został ochrzczony, nie jest ekskomunikowany i znajduje się w stanie łaski, przynajmniej pod koniec wypełniania przepisanych czynności.
§ 2. Aby zaś podmiot zdolny do uzyskania odpustów rzeczywiście je uzyskał, powinien mieć przynajmniej intencję zyskania odpustu oraz wypełnić w określonym czasie i we właściwy sposób nakazane czynności, zgodnie z brzmieniem udzielenia.
1. Odpust jest darowaniem wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy w czasie spowiedzi. Może go uzyskać wierny, odpowiednio przygotowany – po wypełnieniu pewnych określonych warunków. Odpustami są czynności wiernych, w wielu wypadkach łączące się z jakimś miejscem (np. kościołem) lub z rzeczą (np. różańcem).
2. Odpust jest cząstkowy albo zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od kary doczesnej w części lub w całości. Tym więcej będzie darowania, im więcej gorliwości okaże osoba zyskująca odpust.
3. Nikt nie może przekazywać innym osobom żyjącym odpustów, jakie sam zyskuje. Odpusty zarówno cząstkowe jak i zupełne mogą być zawsze ofiarowane za zmarłych na sposób wstawiennictwa.
4. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden w ciągu dnia. Jednakże w momencie śmierci wierny może uzyskać odpust zupełny, chociażby tego dnia zyskał już inny odpust zupełny. Odpust cząstkowy można uzyskać kilka razy dziennie, chyba że co innego jest wyraźnie zaznaczone.
5. Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się wykonania dzieła obdarzonego odpustem, oraz wypełnienia trzech następujących warunków: 1) spowiedź sakramentalna, 2) Komunia eucharystyczna, 3) modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
6. Ponadto wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu nawet powszedniego. Jeśli brakuje pełnej tego rodzaju dyspozycji, albo nie zostaną spełnione wyliczone warunki, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy.
7. Wypada, by Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego miały miejsce w tym dniu, w którym wykonuje się dzieło obdarzone odpustem.
8. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać kilka odpustów zupełnych. Natomiast po jednej Komunii eucharystycznej i po jednej modlitwie w intencjach Ojca Świętego zyskuje się tylko jeden odpust zupełny.
9. Warunek dotyczący modlitwy w intencjach Ojca Świętego wypełnia się całkowicie przez odmówienie jeden raz “Ojcze nasz” i “Zdrowaś”. Pozostawia się wiernym swobodę wyboru jakiejkolwiek modlitwy zgodnie z ich pobożnością (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież).
10. Jeżeli do uzyskania odpustu związanego z jakimś dniem wymagane jest nawiedzenie kościoła lub kaplicy, to można go dokonać od południa dnia poprzedzającego, aż do północy kończącej dzień oznaczony.
DZIEŁA OBDARZONE ODPUSTEM ZUPEŁNYM W WIELKIM POŚCIE:
1) Modlitwa „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu…”
Odmówienie modlitwy Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu po Komunii Świętej, przed wizerunkiem Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, w każdy piątek Wielkiego Postu oraz w Wielki Piątek (w pozostałe dni – uzyskuje się tylko odpust cząstkowy).
Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.
Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps 22, 17).
2) Droga Krzyżowa
Odprawienie Drogi Krzyżowej po spełnieniu następujących warunków:
• odprawienie przed urzędowo erygowanymi stacjami Drogi Krzyżowej,
• musi składać się z 14 stacji,
• rozważanie Męki i śmierci Chrystusa (nie jest konieczne rozmyślanie o poszczególnych tajemnicach każdej stacji),
• wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej (przy publicznym odprawianiu wystarczy, aby prowadzący przechodził, jeśli wszyscy wierni nie mogą tego czynić); jeśli ktoś z powodu słusznej przyczyny (np. choroby, podróży, zamknięcia kościoła itp.) nie może odprawić Drogi Krzyżowej wg podanych tutaj warunków, zyskuje odpust zupełny po przynajmniej półgodzinnym pobożnym czytaniu lub rozważaniu Męki Chrystusa.
UWAGA! Odpust można uzyskać także za pobożne łączenie się przez pośrednictwo radia czy telewizji z nabożeństwem Drogi Krzyżowej odprawianej przez Ojca Świętego.
3) Gorzkie Żale
Za uczestnictwo w nabożeństwie Gorzkich Żali jeden raz w tygodniu, w okresie Wielkiego Postu, w jakimkolwiek kościele na terenie Polski.
4) Udział w rekolekcjach trwających przynajmniej trzy dni

14 lutego A.d. 2024

Feria IV Cinerum

(ŚRODA POPIELCOWA) – 1 KL., SZATY FIOLETOWE

błogosławieństwo i posypanie popiołem oraz Msza święta w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 20.00

QUADRAGESIMA (WIELKI POST)11 lutego A.d. 2024

Dominica in Quinquagesima

(NIEDZIELA PIĘĆDZIESIĄTNICY) – 2 kl., szaty fioletowe

Msza święta śpiewana
w kościele Krzyża świętego w Świdnicy o godz. 18.00

28 stycznia A.d. 2024

Dominica in Septuagesima

(NIEDZIELA SIEDEMDZIESIĄTNICY) – 2 kl., szaty fioletowe

Msza święta śpiewana
w kościele Krzyża świętego w Świdnicy o godz. 18.00

14 stycznia A.d. 2024

DOMINICA II POST EPIPHANIAM

(II NIEDZIELA PO OBJAWIENIU) – 2 kl., szaty ZIELONE

Msza święta śpiewana
w kościele Krzyża świętego w Świdnicy o godz. 18.00

7 stycznia A.d. 2024

Sanctæ Familiæ Iesu Mariæ Joseph

(świętej rodziny Jezusa Maryi i Józefa) – 2 kl., szaty białe

Msza święta śpiewana
w kaplicy św. marii magdaleny w kłodzku o godz. 16.00

6 stycznia A.d. 2024

In Epiphania Domini

(OBJAWIENIE PAŃSKIE) – 1 kl., szaty białe

(ŚWIĘTO NAKAZANE)

błogosławieństwo złota, kadzidła, mirry i kredy
Msza święta śpiewana
w kościele Krzyża świętego w Świdnicy o godz. 18.00

1 stycznia A.d. 2024

Die Octavæ Nativitatis Domini

(oktawa narodzenia pańskiego) – 2 kl., szaty białe

(ŚWIĘTO NAKAZANE)

Msza święta śpiewana
w kościele Krzyża świętego w Świdnicy o godz. 18.00

1 stycznia za publiczne odmówienie hymnu Veni Creator można uzyskać odpust zupełny.

Odpust ten można uzyskać, spełniając zwykłe warunki.

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar,

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał.
Amen.


31 grudnia A.d. 2023

Die VII IN Octava Nativitatis Domini

(VIII dzień w oktawie narodzenia pańskiego) – 2 kl., szaty białe

Msza święta śpiewana
w kościele Krzyża świętego w Świdnicy o godz. 18.00

W ostatnim dniu roku istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego.

Aby uzyskać odpust zupełny w ostatnim dniu roku kalendarzowego trzeba spełnić warunki zwykłe uzyskania odpustu. Poza nimi trzeba też publicznie odmówić hymn Te Deum, który ma być naszym podziękowaniem Bogu za kończący się rok i łaski, którymi nas w nim obdarzał.

Warunki zwykłe uzyskania odpustu zupełnego to:

– brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego
– bycie w stanie łaski uświęcającej
– przyjęcie w tym dniu Komunii Świętej
– modlitwa w intencjach, w których modli się Ojciec Święty
– czynność obdarzona odpustem. W przypadku ostatniego dnia roku: publiczne odmówienie Te Deum z intencją dziękczynną za cały rok.

Odpust można ofiarować za siebie samego lub za osobę zmarłą.

Ciebie Boga wysławiamy,
Tobie Panu wieczna chwała,
Ciebie Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.

Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i Niebiosy,
Cheruby, Serafinowie,
ślą wieczystej pieśni głosy.

Święty, Święty, nad Świętymi,
Bóg Zastępów, Król łaskawy,
Pełne niebo z kręgiem ziemi,
Majestatu Twojej sławy.

Apostołów Tobie rzesza,
chór Proroków pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pośpiesza
Męczenników orszak biały.

Ciebie poprzez okrąg ziemi,
z głębi serca ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi,
wielbi święta pieśń Kościoła.

Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna Słowo wiekuiste,
Z Duchem wszechświat wielbi cały,
Królem chwały Tyś, o Chryste.

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
by świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem.

Tyś pokruszył śmierci wrota;
starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota,
otworzyłeś wiernym sobie.

Po prawicy siedzisz Boga,
w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

Prosim, słudzy łask niegodni,
wspomóż, obmyj grzech co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni
Drogiej swojej Krwi strugami.

Ze Świętymi w blaskach mocy,
wiecznej chwały zlej nam zdroje:
Zbaw o Panie, lud sierocy,
Błogosław dziedzictwo swoje.

Rządź je, broń po wszystkie lata,
prowadź w niebios błogie bramy,
My w dzień każdy, Władco świata,
Imię Twoje wysławiamy.

Po wiek wieków nie ustanie,
Pieśń, co sławi Twoje czyny,
O w dniu onym racz nas Panie
od wszelakiej ustrzec winy.

Zjaw swą litość w życiu całym
tym, co żebrzą Twej opieki:
w Tobie Panie zaufałem,
Nie zawstydzę się na wieki.


25 grudnia A.d. 2023

In NATIVITATE DOMINI: MISSA IN DIE (NARODZENIE PAŃSKIE – MSZA W DZIEŃ) – 1 kl. z oktawą, szaty BIAŁE

(ŚWIĘTO NAKAZANE)

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża świętego w Świdnicy o godz. 18.00

24 grudnia A.d. 2023

In vigilia nativitatis domini

wigilia narodzenia Pańskiego) – 1 kl., szaty fioletowe

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża świętego w Świdnicy o godz. 12.30

10 grudnia A.d. 2023

DOMINICA II Adventus

(2. niedziela adwentu) – 1 kl., szaty fioletowe

Msza święta śpiewana w
kościele Krzyża świętego w Świdnicy o godz. 18.00

8 grudnia A.d. 2023

In Conceptione Immaculata Beatæ Mariæ Virginis

(NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY) – 1 kl., szaty BIAŁE

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża świętego w Świdnicy o godz. 20.00


26 listopada A.d. 2023

DOMINICA XXIv et ultima POST PENTECOSTEN

(24. i ostatnia niedziela po zesłaniu Ducha Świętego) – 2 kl., szaty zielone

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 18.00

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół zwraca naszą uwagę na końcowy akt dziejów Odkupienia: Sąd Ostateczny. «Bóg wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna umiłowania swego» (lekcja), dlatego oczekujemy Sądu Ostatecznego bez obawy, pamiętając, że sędzią będzie nasz Zbawiciel. Dzień sądu nad światem będzie dniem Jego ostatecznego zwycięstwa nad mocami ciemności. Modlimy sie dzisiaj o uwolnienie od ziemskich pożądań i skierowanie naszych pragnień ku niebu (sekreta).

(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).

Introit

Ier 29:11; 29:12; 29:14

Dicit Dóminus: Ego cógito cogitatiónes pacis, et non afflictiónis: invocábitis me, et ego exáudiam vos: et redúcam captivitátem vestram de cunctis locis

Ps 84:2

Benedixísti, Dómine, terram tuam: avertísti captivitátem Iacob.

V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.

R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen.

Dicit Dóminus: Ego cógito cogitatiónes pacis, et non afflictiónis: invocábitis me, et ego exáudiam vos: et redúcam captivitátem vestram de cunctis locis

Oto co mówi Pan: Ja żywię myśl pokoju, a nie udręczenia. Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham, i sprowadzę was do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania.

Łaskę okazałeś, Panie, ziemi swojej: przywróciłeś z niewoli potomków Jakuba

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Oto co mówi Pan: Ja żywię myśl pokoju, a nie udręczenia. Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham, i sprowadzę was do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania.

Kolekta

Komentarz ks. Macieja Zachary

Oremus
Excita, quaesumus. Dómine, tuórum fidélium voluntátes: ut, divíni óperis fructum propénsius exsequéntes; pietátis tuæ remédia maióra percípiant. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.
Prosimy Cię Panie, pobudź wolę wiernych Twoich, aby gorliwie korzystając z owoców służby Bożej, otrzymywali większą pomoc od Twojej ojcowskiej dobroci. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego: który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Lekcja
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Colossénses.
Col 1:9-14
Fratres: Non cessámus pro vobis orántes et postulántes, ut impleámini agnitióne voluntátis Dei, in omni sapiéntia et intelléctu spiritáli: ut ambulétis digne Deo per ómnia placéntes: in omni ópere bono fructificántes, et crescéntes in scientia Dei: in omni virtúte confortáti secúndum poténtiam claritátis eius in omni patiéntia, et longanimitáte cum gáudio, grátias agentes Deo Patri, qui dignos nos fecit in partem sortis sanctórum in lúmine: qui erí puit nos de potestáte tenebrárum, et tránstulit in regnum Fílii dilectiónis suæ, in quo habémus redemptiónem per sánguinem eius, remissiónem peccatórum.R. Deo gratias
Bracia: Nie przestajemy modlić się za was i prosić, abyście napełnieni byli poznaniem woli Bożej we wszelkiej mądrości i pojmowaniu duchowym. Abyście tez postępowali w sposób godny Boga, podobając Mu się we wszystkim, przynosząc owoc przez każdy dobry uczynek i wzrastając w poznawaniu Boga. A umocnieni wszelką mocą według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i stateczności z radością, dzięki czyńcie Bogu Ojcu, że nas uczynił godnymi, abyśmy się stali uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości. (Bóg) wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna umiłowania swego. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów.
Graduał i Alleluja
Ps 43:8-9
Liberásti nos, Dómine, ex affligéntibus nos: et eos, qui nos odérunt, confudísti.
V. In Deo laudábimur tota die, et in nómine tuo confitébimur in saecula. Allelúia, allelúia
Ps 129:1-2
De profúndis clamávi ad te, Dómine: Dómine, exáudi oratiónem meam. Allelúia.
Ty nas, Panie, wybawiasz od nieprzyjaciół naszych. Bogiem się chlubić będziemy po wszystkie czasy, a Jego Imię wysławiać przez wieki.

Alleluja, alleluja. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mojego. Alleluja.

Ewangelia
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaeum.

Matt 24:15-35
In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Cum vidéritis abominatiónem desolatiónis, quæ dicta est a Daniéle Prophéta, stantem in loco sancto: qui legit, intéllegat: tunc qui in Iudaea sunt, fúgiant ad montes: et qui in tecto, non descéndat tóllere áliquid de domo sua: et qui in agro, non revertátur tóllere túnicam suam. Væ autem prægnántibus et nutriéntibus in illis diébus. Oráte autem, ut non fiat fuga vestra in híeme vel sábbato. Erit enim tunc tribulátio magna, qualis non fuit ab inítio mundi usque modo, neque fiet. Et nisi breviáti fuíssent dies illi, non fíeret salva omnis caro: sed propter eléctos breviabúntur dies illi. Tunc si quis vobis díxerit: Ecce, hic est Christus, aut illic: nolíte crédere. Surgent enim pseudochrísti et pseudoprophétæ, et dabunt signa magna et prodígia, ita ut in errórem inducántur – si fíeri potest – étiam elécti. Ecce, prædíxi vobis. Si ergo díxerint vobis: Ecce, in desérto est, nolíte exíre: ecce, in penetrálibus, nolíte crédere. Sicut enim fulgur exit ab Oriénte et paret usque in Occidéntem: ita erit et advéntus Fílii hóminis. Ubicúmque fúerit corpus, illic congregabúntur et áquilæ. Statim autem post tribulatiónem diérum illórum sol obscurábitur, et luna non dabit lumen suum, et stellæ cadent de cælo, et virtútes coelórum commovebúntur: et tunc parébit signum Fílii hóminis in coelo: et tunc plangent omnes tribus terræ: et vidébunt Fílium hominis veniéntem in núbibus cæli cum virtúte multa et maiestáte. Et mittet Angelos suos cum tuba et voce magna: et congregábunt electos eius a quátuor ventis, a summis coelórum usque ad términos eórum. Ab arbóre autem fici díscite parábolam: Dum iam ramus eius tener túerit et fólia nata, scitis, quia prope est æstas: ita et vos tum vidéritis hæc ómnia, scitóte, quia prope est in iánuis. Amen, dico vobis, quia nonpræteríbit generátio hæc, donec ómnia hæc fiant. Coelum et terra transíbunt, verba autem mea non præteríbunt.

Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Gdy ujrzycie brzydotę spustoszenia, zalegającą miejsce święte a przepowiedzianą przez Daniela proroka (kto czyta, niech zrozumie), wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry; a kto jest na dachu, niech nie zstępuje, aby co wziąć z domu swego; a kto jest na roli, niechaj nie wraca, by zabrać płaszcz swój. A biada brzemiennym i karmiącym w one dni. A proście, aby ucieczka wasza nie była w zimie albo w szabat. Będzie bowiem naówczas wielki ucisk, jakiego nie byto od początku świata aż dotąd, ani nie będzie. I gdyby nie zostały skrócone owe dni, nikt nie byłby zachowany, lecz dla wybranych będą skrócone dni owe.

Wtedy, jeśliby wam kto rzekł: Oto tu jest Chrystus, albo tam — nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znaki wielkie i cuda, tak aby w błąd byli wprowadzeni (jeśli to być może) nawet i wybrani. Otom wam przepowiedział. Jeśliby wam tedy rzekli: oto na pustyni jest — nie wychodźcie; oto we wnętrzu domów — nie wierzcie. Albowiem jak błyskawica zabłyśnie od wschodu, a widna jest aż na zachodzie, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. Gdziebykolwiek było ciało, tam się zgromadzą i orły.

A natychmiast po udręczeniu owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da światłości swojej, a gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie poruszone będą. A wówczas ukaże się na niebiosach znak Syna Człowieczego i wtedy płakać będą wszystkie pokolenia ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach niebieskich z mocą wielką i majestatem. I pośle Aniołów swoich z trąbą i głosem wielkim, i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, od szczytu niebios aż do krańców ich. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy już gałąź jego staje się miękka i wypuszcza liście, wiecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, w drzwiach.

Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, dopóki nie stanie się to wszystko. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą».

Ofertorium
Ps 129:1-2
De profúndis clamávi ad te, Dómine: Dómine, exáudi oratiónem meam: de profúndis clamávi ad te. Dómine.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie: Panie, wysłuchaj głos mój; z głębokości wołam do Ciebie, Panie
Sekreta
Pro nostræ servitútis augménto sacrifícium tibi, Dómine, laudis offérimus: ut, quod imméritis contulísti, propítius exsequáris. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.
Składamy Ci, Panie, tę ofiarę chwały, aby zwiększyć gorliwość w służbie Twojej, a w miłosierdziu Twoim daj nam doznać skutków tych darów, których nam udzieliłeś bez zasługi naszej. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego: który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Prefacja (o Trójcy Przenajświętszej)
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino, Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui cum unigénito Fílio tuo et Spíritu Sancto unus es Deus, unus es Dóminus: non in unius singularitáte persónæ, sed in uníus Trinitáte substántiæ. Quod enim de tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne veræ sempiternaeque Deitátis, et in persónis propríetas, et in esséntia únitas, et in maiestáte adorétur æquálitas. Quam laudant Angeli atque Archángeli, Chérubim quoque ac Séraphim: qui non cessant clamáre cotídie, una voce dicéntes:Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt coeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.
Prawdziwie jest to godnie i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże; Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie. Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie: Święty…
Komunia
Marc 11:24
Amen, dico vobis, quidquid orántes pétitis, crédite, quia accipiétis, et fiet vobis.
Zaprawdę wam powiadam: o cokolwiek modląc się prosicie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam.
Pokomunia
Oremus

Quaesumus, omnípotens Deus: ut, quos divína tríbuis participatióne gaudére, humánis non sinas subiacére perículis.
Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.

Prosimy Cię, Panie Boże nasz, nie dopuszczaj, aby Ci, którym dozwalasz weselić się uczestnictwem w Boskich tajemnicach, podlegali ludzkim niebezpieczeństwom.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego: który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.


19 listopada A.d. 2023

Dominica VI quae superfuit post Epiphaniam

(6. NIEDZIELA pozostała po objawieniu) – 2 kl., szaty ZIELONE

Msza święta śpiewana w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Wałbrzychu o godz. 16.00

12 listopada A.d. 2023

Dominica V quae superfuit post Epiphaniam

(5. NIEDZIELA pozostała po objawieniu) – 2 kl., szaty ZIELONE

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 18.00

5 listopada A.d. 2023

DOMINICA XXIII POST PENTECOSTEN

(23. niedziela po zesłaniu Ducha Świętego) – 2 kl., szaty zielone

Msza święta śpiewana w kaplicy Św. Marii Magdaleny w Kłodzku o godz. 16.00

2 listopada

In Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum

(Wspomnienie wszystkioch wiernych zmarłych) – 1 kl., szaty czarne

Msza święta śpiewana z absolucją w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 20.00

1 listopada A.d. 2023

Omnium sanctorum

(Wszystkich Świętych) – 1 kl., szaty białE

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 18.00

31 październikA A.d. 2023

Vigilia Omnium Sanctorum

(Wigilia Wszystkich świętych)

w kościele Krzyża katedralnym w Świdnicy
o godz. 19.30

29 październikA A.d. 2023

Domini nostri Iesu Christi Regis

(Pana naszego Jezusa Chrystusa)

– 1 kl., szaty białE

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 18.00

22 października  A.d. 2023

Dominica XXI post PENTECOSTEn

(21. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO) – 2 kl., szaty ZIELONE

Msza święta śpiewana w kościele krzyża świętego w świdnicy o godz. 18.00

15 października A.d. 2023

Dominica XX post PENTECOSTEn

(20. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO) – 2 kl., szaty ZIELONE

Msza święta śpiewana w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Wałbrzychu o godz. 16.00

8 października  A.d. 2023

Dominica XIX post PENTECOSTEn

(19. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO) – 2 kl., szaty ZIELONE

Msza święta śpiewana w kościele krzyża świętego w świdnicy o godz. 18.00

1 października A.d. 2023

DOMINICA XVIII POST PENTECOSTEN

(18. niedziela po zesłaniu Ducha Świętego) – 2 kl., szaty zielone

Msza święta śpiewana w kaplicy Św. Marii Magdaleny w Kłodzku o godz. 16.00

24 września A.d. 2023

IN DEDICATIONE ECCLESIAE PROPRIAE

(rocznica dedykacji własnego kościoła) – 1 kl., szaty białE

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 18.00

17 września A.d. 2023

Dominica XVI post PENTECOSTEn

(16. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO) – 2 kl., szaty ZIELONE

Msza święta śpiewana w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Wałbrzychu o godz. 16.00

10 września A.d. 2023

Dominica XV post PENTECOSTEn

(15. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO) – 2 kl., szaty ZIELONE

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 18.00

3 września A.d. 2023

DOMINICA XIv POST PENTECOSTEN

(14. niedziela po zesłaniu Ducha Świętego) – 2 kl., szaty zielone

Msza święta śpiewana w kaplicy Św. Marii Magdaleny w Kłodzku o godz. 16.00

27 sierpnia A.d. 2023

Dominica XIII post PENTECOSTEn

(13. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO) – 2 kl., szaty ZIELONE

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 18.00

20 sierpnia A.d. 2023

Dominica XII post PENTECOSTEn

(12. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO) – 2 kl., szaty ZIELONE

Msza święta śpiewana w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Wałbrzychu o godz. 16.00

15 sierpnia A.d. 2023

IN ASSUMPTIONE BEATAE MARIAE VIRGINIS 

(WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY) – 1 kl., szaty białe

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZIÓŁ I Msza święta śpiewana w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 18.00

13 sierpnia A.d. 2023

Dominica XI post PENTECOSTEn

(11. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO) – 2 kl., szaty ZIELONE

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 18.00

6 sierpnia A.D. 2023

In Transfiguratione Domini Nostri Iesu Christi (Przemienienie Pana naszego Jezusa Chrystusa) – 2 kl., szaty białe

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 18.00

30 lipca A.d. 2023

Dominica IX post PENTECOSTEn

(9. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO) – 2 kl., szaty ZIELONE

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 18.00

23 lipca A.d. 2023

Dominica ViII post PENTECOSTEn

(8. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO) – 2 kl., szaty ZIELONE

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 18.00

– KOMUNIKAT –

Planowana na 22 lipca (sobota) Msza św. w Kłodzku
jest odwołana

16 lipca A.d. 2023

Dominica VII post PENTECOSTEn

(7. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO) – 2 kl., szaty ZIELONE

Msza święta śpiewana w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Wałbrzychu o godz. 16.00

9 lipca A.d. 2023

Dominica Vi post PENTECOSTEn

(6. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO) – 2 kl., szaty ZIELONE

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 18.00

6 lipca A.d. 2023

Godzina święta w kościele pw. św, Wacława w Marcinowicach o godz. 20.00

2 lipca A.d. 2023

DOMINICA v POST PENTECOSTEN

(5. niedziela po zesłaniu Ducha Świętego) – 2 kl., szaty zielone

Msza święta śpiewana w kaplicy Św. Marii Magdaleny w Kłodzku o godz. 16.00

1 lipca A.d. 2023

Pretiosissimi Sanguinis Domini nostri iesu Christi

(Najdroższej krwi pana naszego jezusa Chrystusa) – 1 kl., szaty czerwone

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 19.30

25 czerwca A.d. 2023

Dominica IV post PENTECOSTEn

(IV NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO) – 2 kl. , szaty ZIELONE

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 18.00

18 czerwca A.d. 2023

Dominica III post PENTECOSTEn

(III NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO) – 2 kl. , szaty ZIELONE

Msza święta śpiewana w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Wałbrzychu o godz. 16.00

11 czerwca A.d. 2023

Dominica II post PENTECOSTEn

(II NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO) – 2 kl. , szaty ZIELONE

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 18.00

28 maja A.d. 2023

Dominica PENTECOSTES

(NIEDZIELA PIĘĆDZIESIĄTNICY – ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO) – 1 kl. z oktawą, szaty czerwone

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 18.00


14 maja A.d. 2023

Dominica V POST PASCHA

(V NIEDZIELA PO WIELKANOCY) – 2 kl., szaty białe

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 18.00

7 maja A.d. 2023

Dominica iV post PAscha

(IV NIEDZIELA po Wielkanocy) – 2 kl., szaty białe

Msza święta śpiewana w kaplicy św. Marii magdaleny w kłodzku o godz. 16.00

3 maja a.d. 2023

BeatÆ MARIÆ VIRGINIS REGINÆ POLONIÆ, PATRONAE PRINCIPALIS POLONIAE

(Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Głównej Patronki Polski – 1 kl, szaty białe)

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 18.00

1 maja A.d. 2023

S. Ioseph OPIFICIS Sponsi B.M.V. Confessoris

(Św. Józefa RZEMIEŚLNIKA, Oblubieńca NMP, wyznawcy) – 1 kl., szaty BIAłe

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 18.00

30 kwietnia A.d. 2023

Dominica III POST PASCHA

(III NIEDZIELA PO WIELKANOCY) – 2 kl., szaty białe

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 18.00

23 kwietnia A.d. 2023

S. WOJTECHI ADALBERTI EPISCOPI ET MARTYRIS PATRONI PRINCIPALIS POLONIÆ (ŚW. WOjciecha biskupa i męczennika głównego patrona polski – 1 kl., szaty czerwone

komemoracja II niedzieli po wielkanocy

Msza święta śpiewana
w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 18.00

16 kwietnia A.d. 2023

Dominica in ALBIS

(NIEDZIELA BIaŁa) – 1 kl., szaty białe

Msza święta śpiewana w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Wałbrzychu o godz. 16.00

10 kwietnia A.d. 2023

POniedziałek w oktawie wielkanocy – 1 kl.

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 18.00

9 kwietnia A.d. 2023

Dominica RESURRECTionis

(NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA) – 1 kl. z oktawą, szaty białe

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 18.00

 


2 kwietnia A.D. 2023

Dominica II Passionis seu in Palmis

(II NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ CZYLI PALMOWA)

błogosławieństwo palm, procesja i Msza święta śpiewana w kaplicy św. Marii magdaleny w kłodzku o godz. 16.00

26 marca A.d. 2023

Dominica I Passionis

(I NIEDZIELA Męki Pańskiej) – 1 kl., szaty fioletowe

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 18.00

25 marca A.D. 2023

In Annuntiatione Beatæ Mariæ Virginis (zwiastowanie najświętszej Maryi Panny) – 1 kl., szaty BIAłe

Msza święta w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 11.00

Uroczystość Św. Józefa – Patrona DuszpasterstwA Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej
20 marca A.D.2023 w kościele Krzyża Św. w Świdnicy
Sancte Ioseph – ora pro nobis!

20 marca A.d. 2023

S. Ioseph Sponsi B.M.V. Confessoris

(Św. Jóżefa Oblubieńca NMP, wyznawcy) – 1 kl., szaty BIAłe

Msza święta i nabożeństwo ku czci św. Józefa w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 20.00

19 marca A.d. 2023

Dominica iV in Quadragesima

(IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU) – 1 kl., szaty różowe

Msza święta śpiewana w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Wałbrzychu o godz. 16.00

12 marca A.d. 2023

Dominica iII in Quadragesima

(III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU) – 1 kl., szaty fioletowe

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 18.00

5 marca A.d. 2023

Dominica iI in Quadragesima

(II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU) – 1 kl., szaty fioletowe

Msza święta śpiewana w kaplicy św. Marii magdaleny w kłodzku o godz. 16.00

26 lutego A.d. 2023

Dominica i in Quadragesima

(I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU) – 1 kl., szaty fioletowe

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 18.00

OKAZJE DO UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO W WIELKIM POŚCIE

 

„ODPUST jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości”.
KKK 1472 Aby zrozumieć tę naukę i praktykę Kościoła, trzeba zobaczyć, że grzech ma podwójny skutek. Grzech ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się „karą wieczną” za grzech. Każdy grzech, nawet powszedni, powoduje ponadto nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, które wymaga oczyszczenia, albo na ziemi, albo po śmierci, w stanie nazywanym czyśćcem. Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co nazywamy „karą doczesną” za grzech. Obydwie kary nie mogą być traktowane jako rodzaj zemsty, którą Bóg stosuje od zewnątrz, ponieważ wypływają one jakby z samej natury grzechu. Nawrócenie, które pochodzi z żarliwej miłości, może doprowadzić do całkowitego oczyszczenia grzesznika, tak że nie pozostaje już żadna kara do odpokutowania.
KKK 1473 Przebaczenie grzechu i przywrócenie komunii z Bogiem pociągają za sobą odpuszczenie wiecznej kary za grzech. Pozostają jednak kary doczesne. Chrześcijanin powinien starać się, znosząc cierpliwie cierpienia i różnego rodzaju próby, a w końcu godząc się spokojnie na śmierć, przyjmować jako łaskę doczesne kary za grzech. Powinien starać się przez dzieła miłosierdzia i miłości, a także przez modlitwę i różne praktyki pokutne uwolnić się całkowicie od „starego człowieka” i „przyoblec człowieka nowego”.
KPK kan. 996 – § 1. Tylko ten jest zdolny do uzyskania odpustu, kto został ochrzczony, nie jest ekskomunikowany i znajduje się w stanie łaski, przynajmniej pod koniec wypełniania przepisanych czynności.
§ 2. Aby zaś podmiot zdolny do uzyskania odpustów rzeczywiście je uzyskał, powinien mieć przynajmniej intencję zyskania odpustu oraz wypełnić w określonym czasie i we właściwy sposób nakazane czynności, zgodnie z brzmieniem udzielenia.
1. Odpust jest darowaniem wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy w czasie spowiedzi. Może go uzyskać wierny, odpowiednio przygotowany – po wypełnieniu pewnych określonych warunków. Odpustami są czynności wiernych, w wielu wypadkach łączące się z jakimś miejscem (np. kościołem) lub z rzeczą (np. różańcem).
2. Odpust jest cząstkowy albo zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od kary doczesnej w części lub w całości. Tym więcej będzie darowania, im więcej gorliwości okaże osoba zyskująca odpust.
3. Nikt nie może przekazywać innym osobom żyjącym odpustów, jakie sam zyskuje. Odpusty zarówno cząstkowe jak i zupełne mogą być zawsze ofiarowane za zmarłych na sposób wstawiennictwa.
4. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden w ciągu dnia. Jednakże w momencie śmierci wierny może uzyskać odpust zupełny, chociażby tego dnia zyskał już inny odpust zupełny. Odpust cząstkowy można uzyskać kilka razy dziennie, chyba że co innego jest wyraźnie zaznaczone.
5. Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się wykonania dzieła obdarzonego odpustem, oraz wypełnienia trzech następujących warunków: 1) spowiedź sakramentalna, 2) Komunia eucharystyczna, 3) modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
6. Ponadto wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu nawet powszedniego. Jeśli brakuje pełnej tego rodzaju dyspozycji, albo nie zostaną spełnione wyliczone warunki, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy.
7. Wypada, by Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego miały miejsce w tym dniu, w którym wykonuje się dzieło obdarzone odpustem.
8. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać kilka odpustów zupełnych. Natomiast po jednej Komunii eucharystycznej i po jednej modlitwie w intencjach Ojca Świętego zyskuje się tylko jeden odpust zupełny.
9. Warunek dotyczący modlitwy w intencjach Ojca Świętego wypełnia się całkowicie przez odmówienie jeden raz “Ojcze nasz” i “Zdrowaś”. Pozostawia się wiernym swobodę wyboru jakiejkolwiek modlitwy zgodnie z ich pobożnością (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież).
10. Jeżeli do uzyskania odpustu związanego z jakimś dniem wymagane jest nawiedzenie kościoła lub kaplicy, to można go dokonać od południa dnia poprzedzającego, aż do północy kończącej dzień oznaczony.
DZIEŁA OBDARZONE ODPUSTEM ZUPEŁNYM W WIELKIM POŚCIE:
1) Modlitwa „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu…”
Odmówienie modlitwy Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu po Komunii Świętej, przed wizerunkiem Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, w każdy piątek Wielkiego Postu oraz w Wielki Piątek (w pozostałe dni – uzyskuje się tylko odpust cząstkowy).
Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.
Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps 22, 17).
2) Droga Krzyżowa
Odprawienie Drogi Krzyżowej po spełnieniu następujących warunków:
• odprawienie przed urzędowo erygowanymi stacjami Drogi Krzyżowej,
• musi składać się z 14 stacji,
• rozważanie Męki i śmierci Chrystusa (nie jest konieczne rozmyślanie o poszczególnych tajemnicach każdej stacji),
• wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej (przy publicznym odprawianiu wystarczy, aby prowadzący przechodził, jeśli wszyscy wierni nie mogą tego czynić); jeśli ktoś z powodu słusznej przyczyny (np. choroby, podróży, zamknięcia kościoła itp.) nie może odprawić Drogi Krzyżowej wg podanych tutaj warunków, zyskuje odpust zupełny po przynajmniej półgodzinnym pobożnym czytaniu lub rozważaniu Męki Chrystusa.
UWAGA! Odpust można uzyskać także za pobożne łączenie się przez pośrednictwo radia czy telewizji z nabożeństwem Drogi Krzyżowej odprawianej przez Ojca Świętego.
3) Gorzkie Żale
Za uczestnictwo w nabożeństwie Gorzkich Żali jeden raz w tygodniu, w okresie Wielkiego Postu, w jakimkolwiek kościele na terenie Polski.
4) Udział w rekolekcjach trwających przynajmniej trzy dni

22 lutego A.d. 2023

Feria IV Cinerum

(ŚRODA POPIELCOWA) – 1 KL., SZATY FIOLETOWE

błogosławieństwo i posypanie popiołem oraz Msza święta w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 20.00

QUADRAGESIMA (WIELKI POST)


19 lutego A.d. 2023

Dominica in QUINQUagesima

(NIEDZIELA PIĘćDZIESIĄTNICY) – 2 kl., szaty fioletowe

Msza święta śpiewana w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Wałbrzychu o godz. 16.00

12 lutego A.d. 2023

Dominica in Sexagesima

(NIEDZIELA sześćDZIESIĄTNICY) – 2 kl., szaty fioletowe

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy o godz. 18.00

 5 lutego A.d. 2023

Dominica in Septuagesima

(NIEDZIELA SIEDEMDZIESIĄTNICY) – 2 kl., szaty fioletowe

Msza święta śpiewana w kaplicy św. Marii Magdaleny w Kłodzku o godz. 16.00

4 lutego A.d. 2023

Missa requiem

pro papa emerito benedicto XVI

cum absolutione

(Msza żałobna za papieża emeryta benedykta XVI z obrzędem absolucji) – szaty czarne

w kościele Krzyża świętego w Świdnicy o godz. 17.00

2 lutego A.d. 2023

In Purificatione Beatæ Mariæ Virginis

(oczyszczenie Najświętszej Maryi panny) – 2 kl., szaty białe

 

błogosławieństwo świec i procesja
Msza święta śpiewana
w kościele Krzyża świętego w Świdnicy o godz. 19.30

29 stycznia A.d. 2023

DOMINICA IV POST EPIPHANIAM

(IV NIEDZIELA PO OBJAWIENIU) – 2 kl., szaty ZIELONE

Msza święta śpiewana
w kościele Krzyża świętego w Świdnicy o godz. 18.00

22 stycznia A.d. 2023

DOMINICA III POST EPIPHANIAM

(III NIEDZIELA PO OBJAWIENIU) – 2 kl., szaty ZIELONE

Msza święta śpiewana
w kościele Krzyża świętego w Świdnicy o godz. 18.00

15 stycznia A.d. 2023

DOMINICA II POST EPIPHANIAM

(II NIEDZIELA PO OBJAWIENIU) – 2 kl., szaty ZIELONE

Msza święta śpiewana w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Wałbrzychu o godz. 16.00

8 stycznia A.d. 2023

Sanctæ Familiæ Jesu Mariæ Joseph

(świetej rodziny Jezusa Maryi i Józefa) – 2 kl., szaty białe

Msza święta śpiewana
w kościele Krzyża świętego w Świdnicy o godz. 18.00

6 stycznia A.d. 2023

In Epiphania Domini

(OBJAWIENIE PAŃSKIE) – 1 kl., szaty białe

(ŚWIĘTO NAKAZANE)

błogosławieństwo złota, kadzidła, mirry i kredy
Msza święta śpiewana
w kościele Krzyża świętego w Świdnicy o godz. 18.00

1 stycznia A.d. 2023

Die Octavæ Nativitatis Domini

(oktawa narodzenia pańskiego) – 2 kl., szaty białe

(ŚWIĘTO NAKAZANE)

Msza święta śpiewana w kaplicy św. Marii Magdaleny w Kłodzku o godz. 16.00


25 grudnia A.d. 2022

In NATIVITATE DOMINI: MISSA IN DIE (NARODZENIE PAŃSKIE – MSZA W DZIEŃ) – 1 kl. z oktawą, szaty BIAŁE

(ŚWIĘTO NAKAZANE)

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża świętego w Świdnicy o godz. 18.00

18 grudnia A.d. 2022

DOMINICA IV Adventus

(4. niedziela adwentu) – 1 kl., szaty fioletowe

Msza święta śpiewana w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Wałbrzychu o godz. 16.00

Wielkie Antyfony “O”

Ostatni tydzień przygotowania do Narodzenia Pańskiego to czas, który w liturgii charakteryzuje się dużym napięciem, świadomością zbliżania się dnia nawiedzenia. Kościół przygotowuje się do przyjęcia Zbawcy świata. Przez liturgię prowadzą nas tzw. Wielkie Antyfony („O” antyfony). Powstały one najprawdopodobniej w V w., obecny ich układ powstał dzięki Amalariuszowi z Metzu (IX w.). Są to antyfony do Magnificat w nieszporach, a po reformie liturgicznej Soboru Watykańskiego II znalazły się one także – w skróconej formie – we mszy świętej, jako werset aklamacji przed ewangelią.

Mają one specyficzną budowę, wszystkie są apostrofą do Mesjasza, rozpoczynającą się od wołania „O”, po którym następuje określenie Mesjasza zaczerpnięte ze Starego Testamentu, głównie z zapowiedzi prorockich. Zaraz potem następuje wołanie o nawiedzenie ludu, który oczekuje przyjścia Pana. Jest w tych antyfonach głębokie pragnienie i niecierpliwość, jakby próbowały Boga zmusić, by w końcu przyszedł, by nie zwlekał i swoim narodzeniem odmienił ludzką kondycję, odwrócił losy świata. Jeśli przyjrzymy się każdej z antyfon, to odkrywamy, że mówią one, kim jest mający przyjść. Ukazują też, co Wcielenie oznacza dla człowieka i świata, przybliżają to, czego nie jesteśmy w stanie pojąć.

Z historii liturgii dowiadujemy się, że Wielkie Antyfony powstały już w VI wieku i na początku używane były w czasie od 6 do 13 grudnia (od wspomnienia św. Mikołaja do św. Łucji). Ciekawe, że kiedy ułożymy je w odwrotnym porządku niż występują w liturgii, to z pierwszych liter tytułów Mesjasza (Emanuel, Rex, Orient, Clavis, Radix, Adonai, Sapientia) otrzymamy tekst ERO CRAS– „będę jutro” korespondujący ze słowami Jezusa zaczerpniętymi z Apokalipsy: „zaiste, przyjdę niebawem” (Ap 22,20). Na oczekiwanie Kościoła, Jezus odpowiada umocnieniem płynącym ze Swojej obecności.

17 grudnia

O Sapientia! 

O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodiisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter, suaviterque disponens omnia; veni ad docendum nos viam prudentiae.

O Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego, Ty obejmujesz wszechświat od krańca do krańca i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą; przyjdź i naucz nas dróg roztropności.

Mądrość jest nierozłączną cechą Boga. Świadczy o tym chociażby wołanie św. Pawła: ,,O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga!” Kiedy św. Paweł wychwala Boże cechy używa litery ,,O”. Tą literą rozpoczyna się również dzisiejsza antyfona, ponieważ ,,w tych dniach sławimy uroczyście pewien przedziwny i niezgłębiony znak”. Tym znakiem jest Wcielenie Syna Bożego, które jest upamiętniane podczas każdej Mszy św., szczególnie zaś w okresie Bożego Narodzenia, a zwłaszcza w nocy z 24 na 25 grudnia. Amalariusz uczy, że ,,O to wykrzyknienie tego, który się dziwi”. Dlatego kantor odśpiewujący tą część brewiarza używa tej litry, aby uprzytomnić tym, którzy go słuchają, że dany werset odnosi się do jakichś dziwów. Śpiewa to przed kantykiem Maryi, ponieważ ,,to zdziwienie dokonało się przez poczęcie i porodzenie Najświętszej Maryi Panny”. Zatem kantor jest zadziwiony Bożą Mądrością, która wychodzi z ust Stwórcy. Tym, co wychodzi z ust jest przeważnie jakieś słowo, a przecież ,,na początku było Słowo”. To Słowo jest Bogiem. Skoro zaś Słowo ,,przyszło do swojej własności” (tj. na świat), to Bóg przyszedł na świat, a więc Jezus zstąpił z nieba i przyjął ciało z Najświętszej Dziewicy Maryi. Dlatego św. Paweł nazywa Jezusa ,,mocą Bożą i mądrością Bożą” Tak samo Leon Wielki naucza, że Wcielenie Syna Bożego dokonało się, by ,,Mądrość mogła sobie wznieść mieszkanie w jej niepokalanym łonie i Słowo mogło stać się ciałem”.

Wychwalając przedziwną Mądrość Bożą, która wyszła z Ojca, kantor kontynuuje swój śpiew, poprzez wygłoszenie słów: ,,Ty obejmujesz wszechświat od krańca do krańca i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą”. Te zdanie jest dopełnieniem apostrofy, a zarazem wyjawieniem cech Adresata. Ten werset pochodzi z Księgi Mądrości: ,,sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią”. Odczytując ten werset w połączeniu z poprzednimi wersami, będzie można lepiej zrozumieć odniesienie tych słów do Boga Syna: ,,On mi dał bezbłędną znajomość rzeczy: poznać budowę świata i siły żywiołów, początek i kres, i środek czasów, odmiany przesileń i następstwa pór, obroty roczne i układy gwiazd, naturę zwierząt i popędy bestii, moce duchów i myślenie ludzkie, różnorodność roślin i siły korzeni. Poznałem i co zakryte, i co jest jawne, pouczyła mnie bowiem Mądrość”. Bóg Ojciec wypowiada Słowo, z którego wychodzi Mądrość, a więc Chrystus. Świadczy o tym św. Augustyn w słowach: ,,Gdzie zaś nie ma Mądrości Bożej, którą jest Chrystus, a o której czytamy: <<Sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią>>?”. Jest to pytanie retoryczne, poprzez które święty uświadamia, że Chrystus będący Mądrością jest wszędzie. Jego władza jest dobrotliwa, to znaczy, że włada On ,,bez sporu, bez krzyku, bez smutku, bez odrazy”.

W obliczu takiej wielkiej Mądrości kantor konkluduje i prosi: ,,Przyjdź i naucz na dróg roztropności”. Prawdą jest, że Mądrość nie została dana tylko Chrystusowi. Dobrze o tym wie kantor, gdyż inaczej nie prosiłby o tą łaskę, która zdaniem Amalariusza jest pierwszym darem Ducha Świętego. Mądrość zatem rozdziela wiernym dary Pocieszyciela, który został posłany przez Jezusa po Jego Wniebowstąpieniu. Roztropność nie jest niczym innym, jak mądrością, a jest to przecież pierwszy dar Ducha Świętego. Pełnia Ducha Świętego zamieszkała w Jezusie, lecz On w swej Mądrości i Miłości posłał tego samego Ducha do ludzi, by i oni Jego cząstkę dostali. Dlatego ,,mądrość, która jest w innych ludziach, jest iskierką Mądrości Najwyższej”.

Pierwszy antyfona zaczynająca się od O jest wezwaniem do rozważań. Człowiek ma kontemplować Mądrość Bożą, która za parę dni się Narodzi w betlejemskiej stajence. Dzisiejsze liturgia Słowa w Zwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego mówi o królowaniu Jezusa, kiedy On przybędzie. Łączy się to bardzo mocno z pierwszą antyfoną. Dlatego dziś jest dobry czas na rozważanie sobie, czy rzeczywiście moje życie, słowa, czyny są tożsame z wołaniem kantora, który wychwala Mądrość Bożą i prosi o dar Ducha.


ZMIANA PORZĄDKU CELEBRACJI

Ze względu na nowe obowiązki duszpasterskie powierzone mi przez Księdza Biskupa od I Niedzieli Adwentu, czyli od 27 listopada Msze św. w niedziele i święta nakazane w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy zostają przeniesione na stałe z godziny 11.00 na godzinę 18.00.

Z tego samego względu od grudnia 2022 do końca maja 2023 roku tymczasowo zawieszone zostają Msza św. i droga krzyżowa w I piątek miesiąca.

Ponadto do stałej pomocy w naszym Duszpasterstwie Ksiądz Biskup skierował na trzy lata ks. Wojciecha Pawlinę, wikariusza Parafii pw. Chrystusa Króla w Dzierżoniowie, który będzie odtąd zwykle celebrował Msze św. w Kłodzku i Wałbrzychu.

ks. Julian Nastałek

duszpasterz WTŁDŚ11 grudnia A.d. 2022

DOMINICA III Adventus

(3. niedziela adwentu) – 1 kl., szaty Różowe

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża świętego w Świdnicy o godz. 18.00

8 grudnia A.d. 2022

In Conceptione Immaculata Beatæ Mariæ Virginis

(NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY) – 1 kl., szaty BIAŁE

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża świętego w Świdnicy o godz. 19.30
 

4 grudnia A.d. 2022

DOMINICA II Adventus

(2. niedziela adwentu) – 1 kl., szaty fioletowe

Msza święta śpiewana w kaplicy św. Marii Magdaleny w Kłodzku o godz. 16.00

W czwartek 1 grudnia o godz. 20.00 Godzinę świętą w intencji powołań poprowadzą klerycy roku  propedeutycznego.

O 19.15 Msza święta recytowana.


27 listopada A.d. 2022

DOMINICA I Adventus

(1. niedziela adwentu) – 1 kl., szaty fioletowe

Msza święta śpiewana w kościele Krzyża świętego w Świdnicy o godz. 18.00


Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2022/23 [MATERIAŁY] - Pielgrzym

„Wierzę w Kościół Chrystusowy” to hasło nowego programu duszpasterskiego, którego realizacja rozpocznie się w Kościele wraz z Adwentem, który otwiera nowy rok liturgiczny. Tym razem, w odróżnieniu od lat ubiegłych, program zaplanowano na jeden rok. Jest to związane z potrzebą uwzględnienia w nim aktualnej sytuacji Kościoła i wyrastających z niej wyzwań.

Wstęp i założenia programu duszpasterskiego

Artykuł nt. programu duszpsterskiego 2022/2023


20 listopada A.d. 2022

DOMINICA XXIv et ultima POST PENTECOSTEN

(24. i ostatnia niedziela po zesłaniu Ducha Świętego) – 2 kl., szaty zielone

Msza święta śpiewana w sanktuarium Matki Bożej bolesnej w wałbrzychu o godz. 16.00

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół zwraca naszą uwagę na końcowy akt dziejów Odkupienia: Sąd Ostateczny. «Bóg wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna umiłowania swego» (lekcja), dlatego oczekujemy Sądu Ostatecznego bez obawy, pamiętając, że sędzią będzie nasz Zbawiciel. Dzień sądu nad światem będzie dniem Jego ostatecznego zwycięstwa nad mocami ciemności. Modlimy sie dzisiaj o uwolnienie od ziemskich pożądań i skierowanie naszych pragnień ku niebu (sekreta).

(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).

Introit

Ier 29:11; 29:12; 29:14

Dicit Dóminus: Ego cógito cogitatiónes pacis, et non afflictiónis: invocábitis me, et ego exáudiam vos: et redúcam captivitátem vestram de cunctis locis

Ps 84:2

Benedixísti, Dómine, terram tuam: avertísti captivitátem Iacob.

V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.

R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen.

Dicit Dóminus: Ego cógito cogitatiónes pacis, et non afflictiónis: invocábitis me, et ego exáudiam vos: et redúcam captivitátem vestram de cunctis locis

Oto co mówi Pan: Ja żywię myśl pokoju, a nie udręczenia. Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham, i sprowadzę was do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania.

Łaskę okazałeś, Panie, ziemi swojej: przywróciłeś z niewoli potomków Jakuba

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Oto co mówi Pan: Ja żywię myśl pokoju, a nie udręczenia. Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham, i sprowadzę was do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania.

Kolekta

Komentarz ks. Macieja Zachary

Oremus
Excita, quaesumus. Dómine, tuórum fidélium voluntátes: ut, divíni óperis fructum propénsius exsequéntes; pietátis tuæ remédia maióra percípiant. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.
Prosimy Cię Panie, pobudź wolę wiernych Twoich, aby gorliwie korzystając z owoców służby Bożej, otrzymywali większą pomoc od Twojej ojcowskiej dobroci. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego: który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Lekcja
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Colossénses.
Col 1:9-14
Fratres: Non cessámus pro vobis orántes et postulántes, ut impleámini agnitióne voluntátis Dei, in omni sapiéntia et intelléctu spiritáli: ut ambulétis digne Deo per ómnia placéntes: in omni ópere bono fructificántes, et crescéntes in scientia Dei: in omni virtúte confortáti secúndum poténtiam claritátis eius in omni patiéntia, et longanimitáte cum gáudio, grátias agentes Deo Patri, qui dignos nos fecit in partem sortis sanctórum in lúmine: qui erí puit nos de potestáte tenebrárum, et tránstulit in regnum Fílii dilectiónis suæ, in quo habémus redemptiónem per sánguinem eius, remissiónem peccatórum.R. Deo gratias
Bracia: Nie przestajemy modlić się za was i prosić, abyście napełnieni byli poznaniem woli Bożej we wszelkiej mądrości i pojmowaniu duchowym. Abyście tez postępowali w sposób godny Boga, podobając Mu się we wszystkim, przynosząc owoc przez każdy dobry uczynek i wzrastając w poznawaniu Boga. A umocnieni wszelką mocą według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i stateczności z radością, dzięki czyńcie Bogu Ojcu, że nas uczynił godnymi, abyśmy się stali uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości. (Bóg) wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna umiłowania swego. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów.
Graduał i Alleluja
Ps 43:8-9
Liberásti nos, Dómine, ex affligéntibus nos: et eos, qui nos odérunt, confudísti.
V. In Deo laudábimur tota die, et in nómine tuo confitébimur in saecula. Allelúia, allelúia
Ps 129:1-2
De profúndis clamávi ad te, Dómine: Dómine, exáudi oratiónem meam. Allelúia.
Ty nas, Panie, wybawiasz od nieprzyjaciół naszych. Bogiem się chlubić będziemy po wszystkie czasy, a Jego Imię wysławiać przez wieki.

Alleluja, alleluja. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mojego. Alleluja.

Ewangelia
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaeum.

Matt 24:15-35
In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Cum vidéritis abominatiónem desolatiónis, quæ dicta est a Daniéle Prophéta, stantem in loco sancto: qui legit, intéllegat: tunc qui in Iudaea sunt, fúgiant ad montes: et qui in tecto, non descéndat tóllere áliquid de domo sua: et qui in agro, non revertátur tóllere túnicam suam. Væ autem prægnántibus et nutriéntibus in illis diébus. Oráte autem, ut non fiat fuga vestra in híeme vel sábbato. Erit enim tunc tribulátio magna, qualis non fuit ab inítio mundi usque modo, neque fiet. Et nisi breviáti fuíssent dies illi, non fíeret salva omnis caro: sed propter eléctos breviabúntur dies illi. Tunc si quis vobis díxerit: Ecce, hic est Christus, aut illic: nolíte crédere. Surgent enim pseudochrísti et pseudoprophétæ, et dabunt signa magna et prodígia, ita ut in errórem inducántur – si fíeri potest – étiam elécti. Ecce, prædíxi vobis. Si ergo díxerint vobis: Ecce, in desérto est, nolíte exíre: ecce, in penetrálibus, nolíte crédere. Sicut enim fulgur exit ab Oriénte et paret usque in Occidéntem: ita erit et advéntus Fílii hóminis. Ubicúmque fúerit corpus, illic congregabúntur et áquilæ. Statim autem post tribulatiónem diérum illórum sol obscurábitur, et luna non dabit lumen suum, et stellæ cadent de cælo, et virtútes coelórum commovebúntur: et tunc parébit signum Fílii hóminis in coelo: et tunc plangent omnes tribus terræ: et vidébunt Fílium hominis veniéntem in núbibus cæli cum virtúte multa et maiestáte. Et mittet Angelos suos cum tuba et voce magna: et congregábunt electos eius a quátuor ventis, a summis coelórum usque ad términos eórum. Ab arbóre autem fici díscite parábolam: Dum iam ramus eius tener túerit et fólia nata, scitis, quia prope est æstas: ita et vos tum vidéritis hæc ómnia, scitóte, quia prope est in iánuis. Amen, dico vobis, quia nonpræteríbit generátio hæc, donec ómnia hæc fiant. Coelum et terra transíbunt, verba autem mea non præteríbunt.

Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Gdy ujrzycie brzydotę spustoszenia, zalegającą miejsce święte a przepowiedzianą przez Daniela proroka (kto czyta, niech zrozumie), wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry; a kto jest na dachu, niech nie zstępuje, aby co wziąć z domu swego; a kto jest na roli, niechaj nie wraca, by zabrać płaszcz swój. A biada brzemiennym i karmiącym w one dni. A proście, aby ucieczka wasza nie była w zimie albo w szabat. Będzie bowiem naówczas wielki ucisk, jakiego nie byto od początku świata aż dotąd, ani nie będzie. I gdyby nie zostały skrócone owe dni, nikt nie byłby zachowany, lecz dla wybranych będą skrócone dni owe.

Wtedy, jeśliby wam kto rzekł: Oto tu jest Chrystus, albo tam — nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znaki wielkie i cuda, tak aby w błąd byli wprowadzeni (jeśli to być może) nawet i wybrani. Otom wam przepowiedział. Jeśliby wam tedy rzekli: oto na pustyni jest — nie wychodźcie; oto we wnętrzu domów — nie wierzcie. Albowiem jak błyskawica zabłyśnie od wschodu, a widna jest aż na zachodzie, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. Gdziebykolwiek było ciało, tam się zgromadzą i orły.

A natychmiast po udręczeniu owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da światłości swojej, a gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie poruszone będą. A wówczas ukaże się na niebiosach znak Syna Człowieczego i wtedy płakać będą wszystkie pokolenia ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach niebieskich z mocą wielką i majestatem. I pośle Aniołów swoich z trąbą i głosem wielkim, i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, od szczytu niebios aż do krańców ich. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy już gałąź jego staje się miękka i wypuszcza liście, wiecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, w drzwiach.

Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, dopóki nie stanie się to wszystko. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą».

Ofertorium
Ps 129:1-2
De profúndis clamávi ad te, Dómine: Dómine, exáudi oratiónem meam: de profúndis clamávi ad te. Dómine.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie: Panie, wysłuchaj głos mój; z głębokości wołam do Ciebie, Panie
Sekreta
Pro nostræ servitútis augménto sacrifícium tibi, Dómine, laudis offérimus: ut, quod imméritis contulísti, propítius exsequáris. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. 
R. Amen.
Składamy Ci, Panie, tę ofiarę chwały, aby zwiększyć gorliwość w służbie Twojej, a w miłosierdziu Twoim daj nam doznać skutków tych darów, których nam udzieliłeś bez zasługi naszej. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego: który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Prefacja (o Trójcy Przenajświętszej)
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino, Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui cum unigénito Fílio tuo et Spíritu Sancto unus es Deus, unus es Dóminus: non in unius singularitáte persónæ, sed in uníus Trinitáte substántiæ. Quod enim de tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne veræ sempiternaeque Deitátis, et in persónis propríetas, et in esséntia únitas, et in maiestáte adorétur æquálitas. Quam laudant Angeli atque Archángeli, Chérubim quoque ac Séraphim: qui non cessant clamáre cotídie, una voce dicéntes:Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt coeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.
Prawdziwie jest to godnie i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże; Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie. Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie: Święty…
Komunia
Marc 11:24
Amen, dico vobis, quidquid orántes pétitis, crédite, quia accipiétis, et fiet vobis.
Zaprawdę wam powiadam: o cokolwiek modląc się prosicie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam.
Pokomunia
Oremus

Quaesumus, omnípotens Deus: ut, quos divína tríbuis participatióne gaudére, humánis non sinas subiacére perículis.
Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. 
R. Amen.

Prosimy Cię, Panie Boże nasz, nie dopuszczaj, aby Ci, którym dozwalasz weselić się uczestnictwem w Boskich tajemnicach, podlegali ludzkim niebezpieczeństwom.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego: który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.


13 listopada A.d. 2022

DOMINICA XXIII POST PENTECOSTEN

(23. niedziela po zesłaniu Ducha Świętego) – 2 kl., szaty zielone

Msza święta śpiewana w kościele krzyża świętego w świdnicy o godz. 11.00

W życiu ziemskim trapią nas rozliczne cierpienia. Nie są one jednak bezcelowe. Przez nie Bóg oczyszcza wybranych i gromadzi ich w swoim Królestwie (antyfona na wejście, graduał). Zbliża się dzień, w którym Chrystus obdarzy chwałą całego człowieka, wskrzeszając uniżone przez śmierć ciało ludzkie (lekcja), podobnie jak wskrzesił córkę Jaira.

(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).

Introit

Ier 29:11; 29:12; 29:14

Dicit Dóminus: Ego cógito cogitatiónes pacis, et non afflictiónis: invocábitis me, et ego exáudiam vos: et redúcam captivitátem vestram de cunctis locis

Ps 84:2

Benedixísti, Dómine, terram tuam: avertísti captivitátem Iacob.

V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.

R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen.

Dicit Dóminus: Ego cógito cogitatiónes pacis, et non afflictiónis: invocábitis me, et ego exáudiam vos: et redúcam captivitátem vestram de cunctis locis

Oto co mówi Pan: Ja żywię myśli pokoju, a nie udręczenia. Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham, i sprowadzę was do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania.

Łaskawym okazałeś się, Panie, dla Twej ziemi: na dobre odmieniłeś los Jakuba

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Oto co mówi Pan: Ja żywię myśli pokoju, a nie udręczenia. Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham, i sprowadzę was do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania.

Kolekta
Oremus
Absólve, quaesumus, Dómine, tuórum delícta populórum: ut a peccatórum néxibus, quae pro nostra fraglitáte contráximus, tua benignitáte liberémur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.
Odpuść, prosimy Cię, Panie, przewiny ludu Twojego; i w miłosierdziu Twoim uwolnij nas od więzów grzechowych, któreśmy zaciągnęli skutkiem naszej ułomności.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego: który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Lekcja
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Philippénses.

Phil 3:17-21; 4:1-3

Fratres: Imitatóres mei estóte, et observáte eos, qui ita ámbulant, sicut habétis formam nostram. Multi enim ámbulant, quos sæpe dicébam vobis – nunc autem et flens dico – inimícos Crucis Christi: quorum finis intéritus: quorum Deus venter est: et glória in confusióne ipsórum, qui terréna sápiunt. Nostra autem conversátio in coelis est: unde etiam Salvatórem exspectámus, Dóminum nostrum Iesum Christum, qui reformábit corpus humilitátis nostræ, configurátum córpori claritátis suæ, secúndum operatiónem, qua étiam possit subiícere sibi ómnia. Itaque, fratres mei caríssimi et desideratíssimi, gáudium meum et coróna mea: sic state in Dómino, caríssimi. Evódiam rogo et Sýntychen déprecor idípsum sápere in Dómino. Etiam rogo et te, germáne compar, ádiuva illas, quæ mecum laboravérunt in Evangélio cum Cleménte et céteris adiutóribus meis, quorum nómina sunt in libro vitæ.

Bracia: Naśladowcami moimi bądźcie i zapatrujcie się na tych, którzy tak postępują, jak tego w nas wzór macie. Bo wielu, o których często wam mówiłem (a i teraz ze łzami mówię), postępuje tak, jak nieprzyjaciele krzyża Chrystusowego: zguba jest ich końcem, bogiem ich jest brzuch, a chwałą — ubieganie się o rzeczy ziemskie w sromocie.

Ale co do nas, to my przebywamy w niebiesiech, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przemieni ciało naszego uniżenia i upodobni je do ciała jasności swojej tą mocą, którą też może poddać sobie wszystko. Przeto, bracia moi najdrożsi i ukochani, wesele moje i korono moja, w ten sposób trwajcie w Panu, najmilsi. Ewodię proszę, a od Syntyche domagam się, aby były jednomyślne w Panu. Proszę też i ciebie, wierny mój towarzyszu, pomagaj im, bo dla Ewangelii pracowały razem ze mną z Klemensem i z innymi pomocnikami moimi, których imiona są w księdze żywota.

Graduał i Alleluja
Ps 43:8-9
Liberásti nos, Dómine, ex affligéntibus nos: et eos, qui nos odérunt, confudísti.
V. In Deo laudábimur tota die, et in nómine tuo confitébimur in saecula. Allelúia, allelúia
Ps 129:1-2
De profúndis clamávi ad te, Dómine: Dómine, exáudi oratiónem meam. Allelúia.
Tyś nas wybawił, Panie, od naszych przeciwników, a tych, co nas nienawidzą, zawstydziłeś. Bogiem  będziemy się chlubić cały dzień, i wysławiać imię Jego na wieki.

Alleluja, alleluja. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie: o Panie, wysłuchaj modlitwę moją. Alleluja.

Ewangelia
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaeum.

Matt 9:18-26

In illo témpore: Loquénte Iesu ad turbas, ecce, princeps unus accéssit et adorábat eum, dicens: Dómine, fília mea modo defúncta est: sed veni, impóne manum tuam super eam, et vivet. Et surgens Iesus sequebátur eum et discípuli eius. Et ecce múlier, quæ sánguinis fluxum patiebátur duódecim annis, accéssit retro et tétigit fímbriam vestiménti eius. Dicébat enim intra se: Si tetígero tantum vestiméntum eius, salva ero. At Iesus convérsus et videns eam, dixit: Confíde, fília, fides tua te salvam fecit. Et salva facta est múlier ex illa hora. Et cum venísset Iesus in domum príncipis, et vidísset tibícines et turbam tumultuántem, dicebat: Recédite: non est enim mórtua puélla, sed dormit. Et deridébant eum. Et cum eiécta esset turba, intrávit et ténuit manum eius. Et surréxit puella. Et éxiit fama hæc in univérsam terram illam.

Onego czasu: Gdy Jezus mówił do rzesz, oto książę pewien przystąpił i pokłonił Mu się, mówiąc: «Panie, córka moja chwilę temu skonała, ale pójdź, włóż na nią rękę Twoją, a żyć będzie». A wstawszy Jezus szedł za nim wraz uczniami swymi.

I oto niewiasta, która przez dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się kraju szaty Jego. Bo mówiła sobie w duszy: «Bylem się tylko dotknęła Jego szat, będę zdrowa». A Jezus, obróciwszy się i ujrzawszy ją rzekł: «Ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię». I uzdrowiona była niewiasta od onej godziny.

A gdy Jezus przyszedł do domu księcia i ujrzał fletnistów i tłum zgiełk czyniący, mówił: «Odstąpcie, nie umarła bowiem dzieweczka, ale śpi». I wyśmiewano się z Niego. A gdy tłum wyrzucono, wszedł i ujął rękę jej, i powstała dzieweczka. I rozeszła się wieść o tym po wszystkiej onej ziemi.

Ofertorium
Ps 129:1-2
De profúndis clamávi ad te, Dómine: Dómine, exáudi oratiónem meam: de profúndis clamávi ad te. Dómine.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie: o Panie, wysłuchaj modlitwę moją; z głębokości wołam do Ciebie, Panie.
Sekreta
Pro nostræ servitútis augménto sacrifícium tibi, Dómine, laudis offérimus: ut, quod imméritis contulísti, propítius exsequáris. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.
Składamy Ci, Panie, tę ofiarę chwały, dla pomnożenia naszej gorliwości w Twojej służbie; sam racz łaskawie dokonać tego, co nam powierzyłeś bez naszej zasługi. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego: który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Prefacja (o Trójcy Przenajświętszej)
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino, Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui cum unigénito Fílio tuo et Spíritu Sancto unus es Deus, unus es Dóminus: non in unius singularitáte persónæ, sed in uníus Trinitáte substántiæ. Quod enim de tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne veræ sempiternaeque Deitátis, et in persónis propríetas, et in esséntia únitas, et in maiestáte adorétur æquálitas. Quam laudant Angeli atque Archángeli, Chérubim quoque ac Séraphim: qui non cessant clamáre cotídie, una voce dicéntes:Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt coeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.
Prawdziwie jest to godnie i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże; Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie. Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie: Święty…
Komunia
Marc 11:24
Amen, dico vobis, quidquid orántes pétitis, crédite, quia accipiétis, et fiet vobis.
Zaprawdę powiadam wam: wierzcie, że otrzymacie wszystko, o cokolwiek modląc się prosicie, a stanie się wam.
Pokomunia
Oremus

Quaesumus, omnípotens Deus: ut, quos divína tríbuis participatióne gaudére, humánis non sinas subiacére perículis.
Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.

Prosimy Cię, wszechmogący Boże, nie dopuść, aby Ci, którym pozwalasz się cieszyć udziałem w Boskich tajemnicach, podlegali ludzkim niebezpieczeństwom. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego: który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

6 listopada A.d. 2022

DOMINICA XXII POST PENTECOSTEN

(22. niedziela po zesłaniu Ducha Świętego) – 2 kl., szaty zielone

Msza święta śpiewana w kaplicy Św. Marii Magdaleny w Kłodzku o godz. 16.00

Przez Chrzest święty Chrystus rozpoczął dzieło uświęcenia naszych dusz. Życie nadprzyrodzone winno się nieustannie rozwijać «aż do dnia Jezusa Chrystusa», to jest do dnia sądu Bożego nad nami. Kościół modli się o nieustanny wzrost świętości dla wszystkich swoich wyznawców (lekcja). Zdając sobie sprawę z win, które ich obciążają, odwołuje się do miłosierdzia Bożego (antyfona na wejście) i wyprasza sobie łaskę dobrej modlitwy, która zostałaby wysłuchana (antyfona na ofiarowanie). W ewangelii Chrystus uczy nas, że nie ma sprzeczności między obowiązkami wobec ojczyzny ziemskiej i Boga. Chrześcijanin winien spełniać obowiązki wobec państwa, ale musi pamiętać, że na własnej duszy nosi wyciśnięte podobieństwo Boże i do Boga ma wrócić. W życiu doczesnym człowiek wraca do  Boga przez ofiarę, ostatecznie wróci przez śmierć i zmartwychwstanie.

(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).

Introit

Ps 129:3-4

Si iniquitátes observáveris, Dómine: Dómine, quis sustinébit? quia apud te propitiátio est, Deus Israël.

Ps 129:1-2

De profúndis clamávi ad te, Dómine: Dómine, exáudi vocem meam.

V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.

R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen.

Si iniquitátes observáveris, Dómine: Dómine, quis sustinébit? quia apud te propitiátio est, Deus Israël.

Jeśli zachowasz pamięć o występkach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale u Ciebie, Boże Izraela, jest przebaczenie grzechów.

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
o Panie, wysłuchaj głosu mego.

Chwała Ojcu…

Jeśli zachowasz…

Kolekta

Komentarz ks. Macieja Zachary

Oremus
Deus, refúgium nostrum et virtus: adésto piis Ecclésiæ tuæ précibus, auctor ipse pietátis, et præsta; ut, quod fidéliter pétimus, efficáciter consequámur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.
Boże, ucieczko nasza i mocy, wysłuchaj pokornych modłów Twojego Kościoła, skoro pobożność, która je zrodziła, Twoim jest dziełem, i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Pana naszego…
Lekcja
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Philippénses.

Phil 1:6-11

Fratres: Confídimus in Dómino Iesu, quia, qui coepit in vobis opus bonum, perfíciet usque in diem Christi Iesu. Sicut est mihi iustum hoc sentíre pro ómnibus vobis: eo quod hábeam vos in corde, et in vínculis meis, etin defensióne, et confirmatióne Evangélii, sócios gáudii mei omnes vos esse. Testis enim mihi est Deus, quómodo cúpiam omnes vos in viscéribus Iesu Christi. Et hoc oro, ut cáritas vestra magis ac magis abúndet in sciéntia et in omni sensu: ut probétis potióra, ut sitis sincéri et sine offénsa in diem Christi, repléti fructu iustítiæ per Iesum Christum, in glóriam et laudem Dei.

Bracia: Ufamy, w Panu Jezusie, że Ten, który rozpoczął w was dobrą sprawę, dokona jej aż do dnia Chrystusa Jezusa. Jakże to słuszne, abym tak sądził o was, bo przecież noszę was w sercu, a wy wszyscy współuczestnikami radości mojej jesteście i w więzach moich, i w obronie, i w umacnianiu Ewangelii. Albowiem świadkiem mi jest Bóg, jak pragnę, abyście wszyscy byli w sercu Jezusa Chrystusa. A modlę się o to, aby miłość wasza pomnażała się nieustannie w umiejętności i we wszelkim zrozumieniu, abyście umieli rozeznać, co ważniejsze, a byli szczerzy i bez skazy na dzień Chrystusowy, napełnieni plonem sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku czci i chwale Bożej.
Graduał i Alleluja
Ps 132:1-2
Ecce, quam bonum et quam iucúndum, habitáre fratres in unum!
V. Sicut unguéntum in cápite, quod descéndit in barbam, barbam Aaron. Allelúia, allelúia
Ps 113:11
Qui timent Dóminum sperent in eo: adiútor et protéctor eórum est. Allelúia.
Oto jak dobrze i jak miło braciom zamieszkać społem. Jak wyborny olejek na głowie, co spływa na brodę, brodę Aarona.
Alleluja, alleluja. Którzy się Pana boją, niechaj Mu ufają. On jest ich obrońcą
i wspomożycielem. Alleluja.
Ewangelia
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaeum.

Matt 22:15-21

In illo témpore: Abeúntes pharisaei consílium iniérunt, ut cáperent Iesum in sermóne. Et mittunt ei discípulos suos cum Herodiánis, dicéntes: Magíster, scimus, quia verax es et viam Dei in veritáte doces, et non est tibi cura de áliquo: non enim réspicis persónam hóminum: dic ergo nobis, quid tibi vidétur, licet censum dare Caesari, an non? Cógnita autem Iesus nequítia eórum, ait: Quid me tentátis, hypócritæ? Osténdite mihi numísma census. At illi obtulérunt ei denárium. Et ait illis Iesus: Cuius est imágo hæc et superscríptio? Dicunt ei: Caesaris. Tunc ait illis: Réddite ergo, quæ sunt Caesaris, Caesari; et, quæ sunt Dei, Deo.

Onego czasu: Faryzeusze odszedłszy naradzali się, jakby Go pochwycić w mowie. I wysyłali do niego uczniów swoich z herodianami, mówiąc: «Nauczycielu, wiemy, żeś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz i nie dbasz o nikogo, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedzże nam tedy, co się tobie zdaje: Godzi-li się płacić daninę cesarzowi, czy też nie?» A Jezus, poznawszy ich przewrotność, rzekł: «Czemu mnie kusicie obłudnicy? Pokażcie mi monetę czynszową». A oni podali Mu denar. I rzekł im Jezus: «Czyj to wizerunek i napis?» Mówią Mu: «Cesarski». Wtedy powiedział im: «Oddajcież tedy, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu».
Ofertorium
Esth 14:12; 14:13
Recordáre mei, Dómine, omni potentátui dóminans: et da sermónem rectum in os meum, ut pláceant verba mea in conspéctu príncipis.
Wspomnij na mnie, o Panie, któremu wszelka zwierzchność podlega. Włóż w moje usta mowę właściwą, aby się podobały słowa moje w obliczu króla.
Sekreta
Da, miséricors Deus: ut hæc salutáris oblátio et a própriis nos reátibus indesinénter expédiat, et ab ómnibus tueátur advérsis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.
Daj, miłosierny Boże, aby ta zbawienna ofiara zawsze nas wyzwalała z naszych grzechów i broniła od wszelkich przeciwności. Przez Pana naszego…
Prefacja (o Trójcy Przenajświętszej)
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino, Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui cum unigénito Fílio tuo et Spíritu Sancto unus es Deus, unus es Dóminus: non in unius singularitáte persónæ, sed in uníus Trinitáte substántiæ. Quod enim de tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne veræ sempiternaeque Deitátis, et in persónis propríetas, et in esséntia únitas, et in maiestáte adorétur æquálitas. Quam laudant Angeli atque Archángeli, Chérubim quoque ac Séraphim: qui non cessant clamáre cotídie, una voce dicéntes:Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt coeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.
Prawdziwie jest to godnie i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże; Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie. Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie: Święty…
Komunia
Ps 16:6
Ego clamávi, quóniam exaudísti me, Deus: inclína aurem tuam et exáudi verba mea.
Wzywam Cię, Boże, bo Ty mnie wysłuchasz. Nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa.
Pokomunia
S. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.OremusSúmpsimus, Dómine, sacri dona mystérii, humíliter deprecántes: ut, quæ in tui commemoratiónem nos fácere præcepísti, in nostræ profíciant infirmitátis auxílium:
Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.
 

Przyjęliśmy, Panie, dary świętego misterium, pokornie błagając, aby to, co kazałeś nam czynić na Twoją pamiątkę, przyniosło pomoc w naszych słabościach. Który żyjesz i królujesz…

© 2024 Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej

Theme by Anders Norén