Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej

Św. Józef – Patron Duszpasterstwa

 


Święty Józef

Opiekun Zbawiciela

Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny

Patron Kościoła powszechnego

 

Obchody liturgiczne:

19 marca – S. Ioseph Sponsi Beatae Mariae Virginis Confessoris (1 kl.)

1 maja – S. Ioseph Opificis (1 kl.)

Rok św. Józefa (8 XII 2020-8 XII 2021) – List apostolski i odpusty ogłoszone przez Penitencjarię Apostolską

Z okazji przypadającej 8 grudnia 2020 roku 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego, papież Franciszek ogłosił  do 8 grudnia 2021 roku specjalny „Rok” poświęcony Opiekunowi Jezusa.

Z tej okazji został ogłoszony List apostolski „Patris corde – Z ojcowskim sercem”.

>>List Apostolski „Patris corde”

Z Rokiem św. Józefa związany jest dar specjalnych odpustów. Dar odpustu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi warunkami.
 

Tekst Dekretu:

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET

Prot. n. 866/20/I

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony Papież Pius IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których znajdował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.

Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia dzisiejszego aż do dnia 8 grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.

A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.

Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie w historii Kościoła, który nie tylko przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej i jego Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne patronaty.

Magisterium Kościoła z upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie Świętego Józefa, jak w skarbcu, dawne i nowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny z Ewangelii Św. Mateusza, który „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52).

Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.

 1. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy odkrywali synowską więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.
 2. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1, 19): on to, stróż „wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy”[1], czyli uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa Bożego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości”[2]. Dlatego ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
 3. W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.
 4. Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym podziałem uprawnień i obowiązków”[3]. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.
 5. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia”[4]. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich okolicznościach życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich”[5]. W niedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził ze swojej strony, że przykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”[6].

Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy Kościoła, Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia, ofiarnie i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często zanosili Komunię Świętą do chorych.

Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia.

Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020.

Mauro Kard. Piacenza

Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel

Regens


Dekret Biskupa Świdnickiego
na Rok Świętego Józefa w diecezji świdnickiej

 

L. dz. 135/2021

 

I. Zgodnie z Listem Apostolskim „Patris corde” Papieża Franciszka, a także Dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. odnoszącymi się do możliwości uzyskania odpustu zupełnego z racji przeżywanego Roku Świętego Józefa przypominam, że w okresie od 8 grudnia 2020 r. można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, czyli: sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna, modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego oraz oderwanie się w duchu od wszelkiego grzechu.

 • Odpust zupełny zostaje udzielony tym, którzy przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację nad Modlitwą Pańską, czyli „Ojcze nasz” lub wezmą udział w rekolekcjach bądź jednodniowym dniu skupienia obejmującym medytację nad osobą Józefa, Oblubieńca Maryi.
 • Odpust zupełny zostaje udzielony tym, którzy w ciągu tego roku, idąc za przykładem św. Józefa, spełnią uczynek miłosierdzia co do ciała i co do duszy.
 • Dar odpustu zupełnego zostaje udzielony rodzinom oraz narzeczonym, którzy odmówią modlitwę różańcową.
 • Odpust zupełny będą mogli otrzymać ci, którzy zawierzą codziennie św. Józefowi swoją pracę a także ci, którzy poszukują coraz godniejszej pracy.
 • Odpustu zupełnego udziela się wiernym, którzy odmówią Litanię do św. Józefa lub Akatyst ku jego czci (w całości lub przynajmniej w części) albo jakąkolwiek inną modlitwę do św. Józefa w intencji Kościoła prześladowanego oraz o umocnienie wszystkich chrześcijan poddanych różnym formom prześladowania (zaznaczam, że w Okresie Wielkiego Postu w ewentualnym śpiewie Akatystu należy pominąć wersety allelujatyczne, por. List “Paschalis sollemnitatis” Kongregacji ds. Kultu Bożego z 1988 r., nr 18).
 • Dar odpustu otrzymują wierni, którzy odmówią jakąkolwiek modlitwę prawnie zatwierdzoną lub spełnią inny akt pobożności ku czci św. Józefa, zwłaszcza przy okazji świąt jemu dedykowanych: 19 marca, 1 maja, a także w Święto Świętej Rodziny, 19. dnia każdego miesiąca oraz w każdą środę jako dzień, który w tradycji łacińskiej był szczególnie poświęcony św. Józefowi.
 • Wobec zagrożeń spowodowanych pandemią dar odpustu zupełnego zostaje rozszerzony na osoby starsze, chore, konające oraz tych, którzy z uzasadnionych powodów nie mogą opuszczać domów, a którzy odrzucą wszelkie upodobanie grzechu i będą mieli szczerą intencję zadośćuczynienia, kiedy tylko stanie się możliwe, trzem pozostałym zwykłym warunkom, we własnym domu lub tam, gdzie się aktualnie znajdują, spełnią akt pobożności ku czci św. Józefa, ofiarując cierpienia i niedogodności swojego życia.

 

II. Postanawiam, zgodnie z Wykazem Odpustów [Nadanie 7], aby w Roku Świętego Józefa w diecezji świdnickiej można było uzyskać odpust cząstkowy za nawiedzenie wymienionych poniżej miejsc kultu św. Józefa, które w tym czasie stają się jubileuszowymi miejscami łaski. W czasie nawiedzenia należy odmówić Modlitwę Pańską i prawnie zatwierdzoną modlitwę do św. Józefa.

Jako jubileuszowe miejsca łaski wyznaczam następujące kościoły i kaplice:

 • katedra świdnicka pw. św. Stanisława i Wacława (kaplica św. Józefa),
 • kościół – sanktuarium św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Świdnicy,
 • kościół – diecezjalne sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin w Bolesławowie,
 • kaplica zakonna pw. św. Józefa w Domu Sióstr Elżbietanek w Bardzie,
 • kościół filialny pw. św. Józefa w Boleścinie (parafia Grodziszcze),
 • kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Bystrzycy Dolnej (parafia Bystrzyca Górna),
 • kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Drogomiłowicach (parafia Konary),
 • kościół filialny pw. św. Józefa w Głuszycy,
 • kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jaworzynie Śląskiej,
 • kaplica mszalna pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jodłowniku (parafia Ostroszowice),
 • kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Kwietnikach,
 • kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Łagiewnikach,
 • kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Międzygórzu,
 • kościół parafialny pw. św. Floriana i św. Józefa w Olbrachcicach,
 • kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Pożarzysku (parafia Buków),
 • kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca w Roztoczniku (parafia Gilów),
 • kaplica mszalna pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Sławęcinie (parafia Topola),
 • kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Starych Bogaczowicach,
 • kaplica mszalna w Domu Seniora pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Tomicach (parafia Przerzeczyn – Zdrój),
 • kaplica cmentarna pw. św. Józefa w Uciechowie (parafia Jaźwina),
 • kościół parafialny pw. św. Józefa w Wałbrzychu – Sobięcinie,
 • kościół parafialny pw. św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu – Piaskowej Górze,
 • kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Wierzchosławicach,
 • kościół pomocniczy pw. św. Józefa Oblubieńca w Ząbkowicach Śląskich.

Kościoły jubileuszowe, będące sanktuariami (sanktuarium św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Świdnicy, diecezjalne sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin w Bolesławowie), zgodnie z Wykazem Odpustów [Nadanie 33] są miejscem, za nawiedzenie którego każdy wierny raz w roku może uzyskać także odpust zupełny w dniu przez siebie wybranym, odmawiając tam Modlitwę Pańską i Wyznanie wiary (czyli „Ojcze nasz” i „Wierzę”).

III. Ustanawiam dni 19 marca 2021 r. oraz 1 maja 2021 r. dniami uroczystego zawierzenia wszystkich parafii diecezji świdnickiej orędownictwu św. Józefa.

IV. Ustanawiam 19. dzień każdego miesiąca od tegorocznej uroczystości św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny (19 marca 2021 r.) do listopada br. jako dzień poświęcony św. Józefowi. W te dni należy posłużyć się przynajmniej jeden raz formularzem mszalnym z Mszy św. wotywnej o św. Józefie, a także przygotować nabożeństwo ku jego czci. Proszę też, aby temu towarzyszyła też stosowna katecheza dorosłych.

V. Zgodnie z Wykazem Odpustów [Nadanie 7] ustanawiam w tym roku 3 dni: 19 marca 2021 r., 1 maja 2021 r. oraz 8 grudnia 2021 dniami, w których zebranym na celebracji pontyfikalnej udzielę błogosławieństwa papieskiego z odpustem zupełnym.

VI. Wskazania duszpasterskie:

  1. księży oraz katechetów proszę, aby w podejmowanych inicjatywach korzystać z przygotowanych przez Komisję Duszpasterstwa propozycji duszpasterskich („Rok św. Józefa. Propozycje duszpasterskie do wykorzystania w diecezjach i parafiach”),
  2. spowiednikom przypominam, że zgodnie z postanowieniem Ojca Świętego wszyscy spowiednicy posiadają upoważnienie do zwolnienia z ekskomuniki „latae sententiae”, zaciągniętej za popełnione przestępstwo aborcji (kan. 1398 KPK; zob. pkt. 12 Listu Apostolskiego papieża Franciszka „Misericordia et Misera” z dnia 20 listopada 2016 r.),
  3. proszę o propagowanie modlitw do Świętego Józefa, w tym modlitwy „Pozdrowienie Józefowe”, za której odmawianie Biskup Świdnicki w 2017 roku nadał łaskę odpustu cząstkowego (z dnia 16 marca 2017 r. N. 94/2017; tekst w załączeniu).

Zachęcam, aby Jubileuszowy Rok Świętego Józefa stał się czasem osobistej i wspólnotowej modlitwy za Kościół, za wszystkie parafie, rodziny oraz wspólnoty diecezji świdnickiej.

 

† Marek Mendyk

Biskup Świdnicki

 

 

Świdnica, w Środę Popielcową, 17 lutego 2021 roku


Zbiór modlitw do św. Józefa

 

Litania do św. Józefa

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Prot. N. 133/21

List do Przewodniczących Konferencji Episkopatów na temat nowych wezwań w Litanii do Św. Józefa

Z Watykanu, 1 maja 2021, Św. Józefa Rzemieślnika

Eminencjo / Ekscelencjo,

w sto pięćdziesiątą rocznicę ogłoszenia św. Józefa jako Patrona Kościoła powszechnego, Ojciec Święty ogłosił List Apostolski Patris corde, którego celem było „wzbudzenie większej miłości dla tego wielkiego Świętego, abyśmy byli zachęceni do modlitwy o jego wstawiennictwo i do naśladowania jego cnót i jego zaangażowania.”

W tym świetle wydało się słusznym, aby uaktualnić Litanię do Św. Józefa, zatwierdzoną w 1909 r. przez Stolicę Apostolską (por. Acta Apostolicae Sedis 1 [1909] 290-292), włączając do niej siedem wezwań zaczerpniętych z wypowiedzi Papieży, którzy rozważali aspekty postaci Patrona Kościoła powszechnego. Są one następujące: «Custos Redemptoris» (por. św. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Redemptoris custos); «Serve Christi» (por. św. Paweł VI, homilia z 19.3.1966, cytowana w Redemptoris custos nr 8 i Patris corde nr 1); «Minister salutis» (św. Jan Chryzostom, cytowany w Redemptoris custos, nr 8); «Fulcimen in diffìcultatibus» (por. Franciszek, List Apostolski Patris corde, Wstęp); «Patrone exsulum, afflictorum, pauperum» (Patris corde, nr 5).

Nowe wezwania zostały przedstawione Ojcu Świętemu Franciszkowi, który zatwierdził ich włączenie do Litanii do Św. Józefa, zgodnie z tekstem załączonym do niniejszego Listu.

Zadaniem Konferencji Episkopatów będzie zarządzenie przekładu Litanii na języki narodowe podlegające ich kompetencji oraz jego opublikowanie; przekłady te nie wymagają potwierdzenia Stolicy Apostolskiej. Zgodnie z roztropnym osądem Konferencje Episkopatów będą mogły również włączyć do Litanii inne wezwania, poprzez które w ich krajach oddaje się w sposób szczególny cześć św. Józefowi, z zachowaniem rodzaju literackiego oraz we właściwym miejscu.

Przekazując z radością Waszej Eminencji / Ekscelencji to rozporządzenie do wiadomości i wprowadzenia w życie, przekazuję wyrazy mojego uszanowania i oddania w Panu.

+ Artur Roche
Arcybiskup Sekretarz

Ks. Konrad Maggioni S.M.M.
Podsekretarz

Za Biurem Prasowym Stolicy Apostolskiej publikujemy łaciński tekst Litanii z nowymi wezwaniami. Polskie tłumaczenie zostanie opublikowane po zatwierdzeniu przez KEP.

LITANIAE IN HONOREM S. IOSEPH SPONSI B. MARIAE V.
Kyrie, eléison.
Christe, eléison.
Kyrie, eléison.
Christe, audi nos.
Christe, exáudi nos.
Pater de cælis, Deus, miserére nobis.
Fili, Redémptor mundi, Deus, miserére nobis.
Spíritus sancte, Deus, miserére nobis.
Sancta Trínitas, unus Deus, miserére nobis.
Sancta María, ora pro nobis.
Sancte Ioseph, ora pro nobis.
Proles David ínclyta, ora pro nobis.
Lumen Patriarchárum, ora pro nobis.
Dei Genitrícis sponse, ora pro nobis.
Custos Redemptóris, ora pro nobis.
Custos pudíce Vírginis, ora pro nobis.
Fílii Dei nutrítie, ora pro nobis.
Christi defénsor sédule, ora pro nobis.
Serve Christi, ora pro nobis.
Miníster salútis, ora pro nobis.
Almæ Famíliæ præses, ora pro nobis.
Ioseph iustíssime, ora pro nobis.
Ioseph castíssime, ora pro nobis.
Ioseph prudentíssime, ora pro nobis.
Ioseph fortíssime, ora pro nobis.
Ioseph obedientíssime, ora pro nobis.
Ioseph fidelíssime, ora pro nobis.
Spéculum patiéntiæ, ora pro nobis.
Amátor paupertátis, ora pro nobis.
Exémplar opíficum, ora pro nobis.
Domésticæ vitæ decus, ora pro nobis.
Custos vírginum, ora pro nobis.
Familiárum cólumen, ora pro nobis.
Fúlcimen in difficultátibus, ora pro nobis.
Solátium miserórum, ora pro nobis.
Spes ægrotántium, ora pro nobis.
Patróne éxsulum ora pro nobis.
Patróne afflictórum, ora pro nobis.
Patróne páuperum, ora pro nobis.
Patróne moriéntium, ora pro nobis.
Terror dæmónum, ora pro nobis.
Protéctor sanctæ Ecclésiæ, ora pro nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, parce nobis, Dómine.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, exáudi nos, Dómine.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.
. Constítuit eum dóminum domus suæ.
. Et príncipem omnis possessiónis suæ.

Orémus.

Deus, qui ineffábili providéntia beátum Ioseph, sanctíssimæ Genitrícis tuæ sponsum elígere dignátus es, prǽsta, quǽsumus, ut, quem protectórem venerámur in terris, intercessórem habére mereámur in cælis. Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. ℞. Amen.

 

Pro Supplicatione ad Deum in capite Litaniarum et Conclusione eligi possunt formulae A vel B pro Litaniis Sanctorum in Calendarium Romanum ex Decretum Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticanii II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Typis Polyglottis, Vaticanis 1969, pp. 33 et 37 propositis.

Tekst polski (bez nowych wezwań)

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Józefie, módl się za nami.

Przesławny potomku Dawida, módl się za nami.

Światło Patriarchów, módl się za nami.

Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami.

Przeczysty stróżu Dziewicy, módl się za nami.

Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami.

Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami.

Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami.

Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami.

Józefie najczystszy, módl się za nami.

Józefie najroztropniejszy, módl się za nami.

Józefie najmężniejszy, módl się za nami.

Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami.

Józefie najwierniejszy, módl się za nami.

Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami.

Miłośniku ubóstwa, módl się za nami.

Wzorze pracujących, módl się za nami.

Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami.

Opiekunie dziewic, módl się za nami.

Podporo rodzin, módl się za nami.

Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami.

Nadziejo chorych, módl się za nami.

Patronie umierających, módl się za nami.

Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami.

Opiekunie Kościoła świętego, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Ustanowił go panem domu swego.

W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pozdrowienie Józefowe

(odpust cząstkowy dekretem Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca z 19.03.2017 r.)

K. Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi

W. Aby nie oddalał Maryi

Bądź pozdrowiony Józefie, bogaty w łaskę, pan z Tobą. Błogosławiony jesteś między mężami i błogosławiony owoc żywota Maryi dziewicy Jezus. Święty Józefie, Ojcze, żywicielu Syna Bożego, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

K. Józefie, synu Dawida, Nie bój się wziąć do siebie Maryi twej małżonki.

W. Albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło.

Bądź pozdrowiony Józefie bogaty w łaskę…

K. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus.

W. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.

Bądź pozdrowiony Józefie bogaty w łaskę…

K. Módl się za nami, chwalebny Patriarcho Święty Józefie.

W. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Panie Jezu, wsparci opieką Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki twojej; prosimy łaskawość Twoją; aby nasze serca od rzucały wszystko, co ziemskie, a miłowały Ciebie, prawdziwego Boga, doskonałą miłością: Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu (3 razy)

Wszyscy, którzy teraz umierają, Przez wstawiennictwo Świętego Józefa, niech umierają w Panu i posiądą żywot wieczny. Amen. Niech święty Józef, którego opieki przyzywamy, wstawia się za nami u Pana. Amen.

Modlitwa Papieża Leona XIII do św. Józefa

Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem i dopomóż nam w potrzebach naszych. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia. Potężny Wybawco nasz, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci – mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Modlitwa Papieża Jana XXIII do św. Józefa

O święty Józefie, stróżu Jezusa, małżonku przeczystej Maryi który przeszedłeś przez życie doskonale spełniając swój obowiązek, utrzymując pracą rąk Świętą Rodzinę z Nazaretu,
wspieraj przychylnie tych, którzy – ufni – do Ciebie się zwracają! Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich nadzieje, oni do Ciebie się uciekają, ponieważ wiedzą, że w Tobie znajdą tego, kto ich zrozumie i obroni. Również i Ty zaznawałeś przeciwności, trudu, zmęczenia; ale właśnie przez te starania o zapewnienie bytu materialnego, Twój duch osiągnął najgłębszy pokój,
cieszył się niewypowiedzianą radością z obcowania z Synem Bożym i z Maryją, Jego najmilszą Matką, Tobie powierzonymi. Niech zrozumieją ci, których otaczasz swoją opieką,
że nie są samotni w swej pracy, niech umieją odkrywać obok siebie Jezusa, przyjmować Go z wdzięcznością i strzec Go wiernie, tak jak ty to czyniłeś. I wyjednaj, by w każdej rodzinie, w każdej fabryce, w każdym warsztacie, gdzie pracuje chrześcijanin, wszystko było uświęcone miłością, cierpliwością, sprawiedliwością, troską o dobro, ażeby łaski niebios spływały obficie.
Amen.

Modlitwa Papieża Pawła VI do św. Józefa Robotnika

Święty Józefie, patronie Kościoła, Ty, który u boku Słowa Wcielonego trudziłeś się każdego dnia, aby zapracować na chleb; Ty, który zaznałeś niepokoju o jutro, goryczy ubóstwa,
tymczasowości pracy; Ty, który promieniujesz dzisiaj, w dniu Twego święta liturgicznego,
przykładem Twej postaci skromnej przed ludźmi, ale wielkiej przed Bogiem ‒ spójrz na ogromną rodzinę, która została Ci powierzona. Błogosław Kościołowi, przynaglając go coraz bardziej do podążania drogą ewangelicznej wierności, wspomagaj robotników w ich twardym bycie codziennym, broniąc ich od zniechęcenia, od buntu destruktywnego, jak również od pokus hedonizmu, módl się za ubogimi, którzy kontynuują ubóstwo Chrystusa na ziemi, wzbudzaj dla nich ciągłą hojność w ich braciach bogatych, strzeż pokoju na świecie, tego pokoju, który jedynie może gwarantować rozwój narodów, w pełnym urzeczywistnieniu ludzkich nadziei dla dobra ludzkości, dla misji Kościoła, dla chwały Trójcy Przenajświętszej.
Amen.

Modlitwa do św. Józefa, Patrona Kościoła katolickiego

O najpotężniejszy Patriarcho, święty Józefie, patronie Kościoła katolickiego, który zawsze wzywał Twej pomocy we wszystkich uciskach i utrapieniach, zwróć swe miłosierne oczy z tronu Twej chwały na świat katolicki. Niech Twe ojcowskie serce wzruszy się na widok Kościoła – duchowej Oblubienicy Chrystusa i Jego Namiestnika, prześladowanych przez nieprzyjaciół. Przez bolesne utrapienia, jakich doświadczyłeś na ziemi, pociesz naszego Papieża, ochraniaj go i przyczyń się za nim u Dawcy pokoju i miłości, aby po oddaleniu wszelkich doświadczeń i po przezwyciężeniu wszystkich błędów cały Kościół mógł służyć Najwyższemu Bogu w pełnej wolności. Amen.

Modlitwa do św. Józefa o dobrego ducha pracy

Chwalebny Józefie święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę:
– abym pracował(a) w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy;
– abym pracował(a) sumiennie raczej z poczucia obowiązku, niż dla swojego upodobania;
– abym pracował(a) z weselem i wdzięcznością dla Boga,
upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów, odebranych od Boga;
-abym pracowała(a) spokojnie i cierpliwie,
nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami;
– abym pracował(a) przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie,
mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek, który muszę złożyć za czas stracony ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych.

Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o święty Patriarcho Józefie! To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.


Akty strzeliste, czyli krótkie modlitwy błagalne do św. Józefa

Święty Józefie, miłośniku Jezusa i Maryi, uproś nam gorącą miłość ku nim.

Święty Józefie, wśród pracy zatopiony w Bogu, naucz mnie łączyć życie czynne z głębokim życiem modlitwy.

Święty Józefie, przeczysty opiekunie Jezusa i Maryi Niepokalanej, strzeż mojej czystości.

Święty Józefie, Mężu sprawiedliwy, ratuj stojących nad przepaścią zła.

Święty Józefie, patronie wahających się w wyborze, skieruj ich na właściwą drogę.

Święty Józefie, wiernie oddany Jezusowi i Maryi, oświecaj powołanych do służby Chrystusowi.

Święty Józefie, królujący w niebie, przyczyń się w naszej potrzebie.

Święty Józefie, daj nam prowadzić niewinne życie i niech pod Twoją opieką będziemy zawsze bezpieczni.

Święty Józefie, Żywicielu Syna Bożego, wspomagaj nas w naszych potrzebach.

Święty Józefie, któryś zakończył życie w obecności Jezusa i Maryi, uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci.

© 2024 Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej

Theme by Anders Norén