Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej

Program duszpasterski

PROGRAM DUSZPASTERSKI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE

W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczęła się realizacja nowego programu duszpasterskiego pod hasłem „Eucharystia daje życie”. Program rozpisano na trzy lata (2019–2022). Hasła poszczególnych lat jego realizacji są następujące:

Rok I
(2019/2020)
Temat: Wielka tajemnica wiary
Motto biblijne: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6, 29)

Rok II
(2020/2021)
Temat: Zgromadzeni na świętej wieczerzy
Motto biblijne: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6, 32)

Rok III
(2021/2022)
Temat: Posłani w pokoju Chrystusa
Motto biblijne: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57)

Główny cel programu duszpasterskiego
Program duszpasterski podejmuję próba tematycznego ujęcia Eucharystii jako tajemnicy wyznawanej, celebrowanej i świętowanej (por. Benedykt XVI, adhortacja apostolska Sacramentum caritatis [SC]). Stanowi kontynuację teologiczno-praktycznej refleksji nad sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego, ale nade wszystko zmierza do pogłębienia świadomości tego, czym jest „święta i Boska liturgia” (KKK 1330). Celem takiego działania jest budzenie w parafiach przede wszystkim eucharystycznej żarliwości wśród duszpasterzy i wiernych świeckich, aby istotowa więź pomiędzy tajemnicą eucharystyczną, akcją liturgiczną i zaangażowaniem na rzecz drugiego, wynikającym z przeżywania Eucharystii jako sakramentu miłości, stała się im bliższa (por. SC 5).
Chcąc zachować wierność duchowi adhortacji apostolskiej Sacramentum caritatis, w działaniach duszpasterskich powinniśmy uwzględnić m.in. pogłębienie wiedzy teologiczno-katechizmowej o Eucharystii, refleksję nad właściwym jej przygotowaniem i sprawowaniem (ars celebrandi), rozwijanie liturgicznej formacji służby ołtarza, pielęgnowanie pobożności eucharystycznej, ze szczególną zachętą wiernych do przeżywania Eucharystii i praktyki adoracji Najświętszego Sakramentu.

ROK PIERWSZY (2019/2020)

 „Wielka tajemnica wiary”

Rok liturgiczny i duszpasterski 2019/2020 jest poświęcony Eucharystii wyznawanej i będzie przebiegać wokół myśli wyrażonej słowami „Wielka tajemnica wiary” z mottem biblijnym: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6, 29).

Proponowana bibliografia

A. Dokumenty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła

I. Dokumenty soborowe

 1. Sobór Trydencki
 • Dekret o Najświętszym Sakramencie Eucharystii oraz kanony (11.10.1551), w: Dokumenty soborów powszechnych. Tekst grecki, łaciński, arabski, ormiański, polski. T. IV (1511-1870): Lateran V, Trydent, Watykan I, oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2004, s. 444-459
 • Nauka o Komunii pod dwiema postaciami i Komunii dzieci oraz kanony (16.07.1562), w: Dokumenty soborów powszechnych. Tekst grecki, łaciński, arabski, ormiański, polski. T. IV (1511-1870): Lateran V, Trydent, Watykan I, oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2004, s. 606-613.
 • Nauka i kanony o Najświętszej Ofierze Mszy świętej (17.09.1562), w: Dokumenty soborów powszechnych. Tekst grecki, łaciński, arabski, ormiański, polski. T. IV (1511-1870): Lateran V, Trydent, Watykan I, oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2004, s. 636-647.
 1. Sobór Watykański II

Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium (4.12.1963)

Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (21.11.1964)

II. Dokumenty papieskie

 1. Leon XIII

Encyklika Mirae caritatis o Sakramencie Eucharystii (28.05.1902)

 1. Pius XII:

Encyklika Mediator Dei o świętej liturgii (20.11.1947)

 1. Paweł VI:

Encyklika Mysterium fidei w sprawie nauki o Najświętszej Eucharystii i jej kultu (3.09.1965)

Uroczyste wyznanie wiary (30.06.1968)

 1. Jan Paweł II:

List apostolski Dominicae Coenae do wszystkich biskupów Kościoła o tajemnicy i kulcie Eucharystii (6.03.1980)

List apostolski Dies Domini o świętowaniu niedzieli (31.05.1998)

Encyklika Ecclesia de Eucharistia o Eucharystii w życiu Kościoła (17.04.2003)

List apostolski Mane nobiscum Domine z okazji Roku Eucharystii (7.10.2004)

 1. Benedykt XVI:

Posynodalna adhortacja apostolska Sacramentum caritatis o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła (22.02.2007)

List apostolski motu proprio Summorum Pontificum o celebracji liturgii rzymskiej ustanowionej przed reformą roku 1970 (7.07.2007)

List do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec w związku z kwestią tłumaczenia słów «pro multis» w Modlitwach Eucharystycznych (14.04.2012)

 II. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary

List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych zagadnieniach dotyczących szafarza Eucharystii (6.08.1983)

List do biskupów Kościoła katolickiego na temat przyjmowania Komunii św. przez wiernych rozwiedzionych żyjących w nowych związkach (14.09.1994)

III. Dokumenty Komisji Wykonawczej Konstytucji o świętej liturgii, Świętej Kongregacji Obrzędów oraz Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Instrukcja Eucharisticum Mysterium o kulcie Tajemnicy Eucharystycznej (25.07.1967)

Instrukcja Inaestimabile donum w sprawie niektórych norm dotyczących kultu Tajemnicy Eucharystycznej (3.04.1980)

Rok Eucharystii. Sugestie i propozycje (15.10.2004)

Instrukcja Redemptionis sacramentum o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią (25.03.2004)

 IV. Katechizmy

Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. II popr., Poznań 2002 (nr 1322-1419)

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kielce 2005 (nr 271-294)

 • Youcat polski. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych, wyd. II popr., Częstochowa 2011 (nr 208-223)
 • Youcat dla dzieci. Katolicki katechizm dla dzieci i rodziców, Częstochowa 2019 (nr 74-80)

B. Teksty liturgiczne

 • Mszał rzymski, oprac. benedyktyni tynieccy, Poznań 1963.
 • Mszał rzymski dla diecezji polskich (w tym: Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego), wyd. II popr. i poszerz., Poznań 2010.
 • Lekcjonarz mszalny, wyd. II popr., Poznań 2015-2019 (zwłaszcza czytania w Mszy wotywnej o Najświętszej Eucharystii, t. VIII, s. 478-512).
 • Komunia święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą świętą dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1985.

 C. Opracowania

 • Cantalamessa R., Eucharystia nasze uświęcenie. Tajemnica Wieczerzy Pańskiej, Warszawa 2008.
 • Gagliardi M., Wprowadzenie do tajemnicy Eucharystii. Doktryna, liturgia, pobożność, Kraków 2017.
 • Grześkowiak J., Msza święta jako ofiara, Monachium – Kraków 2018.
 • Napiórkowski A., Boski chleb człowieka, Kraków 2018.
 • Ozorowski E., Eucharystia w nauce i praktyce Kościoła katolickiego, wyd. drugie, Białystok 2014.
 • Ratzinger J., Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego (Opera omnia, t. XI), red. K. Góźdź, M. Górecka, Lublin 2012 (część C: Świętowanie Eucharystii – źródło i szczyt życia chrześcijańskiego)
 • Salij J., Największy skarb. Rzecz o Eucharystii, Poznań 2019.
 • Starowieyski M., Eucharystia pierwszych chrześcijan, Kraków 2014.

© 2023 Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej

Theme by Anders Norén